Yksilökuntoutus

Hiposta löydät kaikki kuntoutuspalvelut saman katon alta!

Hipon ammattitaitoiset terapeutit kuntouttavat sekä vastaanotolla, että asiakkaan toivomassa paikassa. Kuntoutusaika sovitaan perheen kanssa yhdessä. Eri terapeuttien palveluista voit lukea tältä sivulta.

Neuropsykologin palvelut

Jyväskylän neuropsykologit Tampereen neuropsykologit Turun neuropsykologit Helsingin neuropsykologit
Neuropsykologiaan erikoistuneet psykologimme työskentelevät kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten kehitykseen, oppimiseen ja toimintakykyyn liittyvien haasteiden asiantuntijoina. Myös aikuisiän työssä jaksamisen ja kuormittumisen vaikeudet kuuluvat neuropsykologiemme osaamiseen.

 • Neuropsykologiset tutkimukset
 • Neuropsykologinen yksilö- ja ryhmäkuntoutus
 • Vanhempainohjaus
 • Oppimisvaikeudet, opiskelustrategiat
 • Kielelliset vaikeudet ja hahmottamisen vaikeudet
 • Neuropsykiatriset häiriöt
 • Tarkkaavuusongelmat, ADHD
 • Opiskelu- ja työuupumus
 • Konsultaatiot ja työnohjaus terveys- ja sosiaalitoimeen

 

Tukea nuoren oppimiseen ja jaksamiseen!

Helsingin Hipossa työskentelevillä ammattilaisilla on kokemusta 2. asteen ja erityisesti lukion opiskelun tukemisesta:

 • Neuropsykologin tutkimukset oppimiseen vaikuttavien perustaitojen vaikeuksista ja vahvuuksista
 • Luki-tutkimukset
 • Lausunnot lukiota ja ylioppilastutkintolautakuntaa varten
 • Opiskelutekniikoiden ohjanta
 • Psykologin tukikeskustelut opiskelun tai elämäntilanteiden haasteisiin liittyen
 • Neuropsykologinen kuntoutus opiskelukyvyn parantamiseksi (KELA harkinnanvarainen kuntoutus)
  • Kehityksellisiin häiriöihin liittyvä luki- ja/tai matematiikan vaikeudet
  • Kielelliset vaikeudet ja hahmotushäiriö
  • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet, ADHD
  • Monimuotoiset kehitykselliset häiriöt.
  • Aivovauriot ja muut keskushermostoon vaikuttavat sairaudet

Psykologin palvelut

Jyväskylän psykologit Tampereen psykologit Turun psykologit Helsingin psykologit
Psykologimme ovat koulupsykologiaan sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn perehtyneitä asiantuntijoita. Psykologit tapaavat lapsia, nuoria ja perheitä vastaanotolla ja osallistuvat monipuolisten ryhmien toimintaan.

 • Koulupsykologin tutkimukset
 • Kouluvalmiuksien arviointi
 • Oppimisen ja koulunkäynnin haasteet
 • Vanhemmuuteen liittyvät ohjauskäynnit
 • Lasten ja nuorten tukitapaamiset
 • Pelot, arkuus ja kaveripulmat
 • Murrosikä ja itsenäistyminen
 • Koulun ja päivähoidon konsultaatiot

Puheterapeutin palvelut

Jyväskylän puheterapeutit Tampereen puheterapeutit Turun puheterapeutit Helsingin puheterapeutit
Hipon puheterapeutit kuntouttavat kaikenikäisiä asiakkaita. Puheterapian tavoitteena on parantaa kommunikaatio- ja toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä. Kuntoutus tapahtuu pääasiassa asiakkaiden arkiympäristössä, kuten päiväkodissa, koulussa tai kotona. Kuntoutus toteutuu joko yksilö-, ryhmä- tai monimuotokuntoutuksena ja siihen sisältyy lähiympäristön ohjausta.

 • Puheterapeutin tutkimukset
 • Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen tarve
 • Vuorovaikutus- ja kontaktivaikeudet
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Afasia
 • Viivästynyt puheen- tai kielenkehitys
 • Epäselvä puhe ja artikulaatiovirheet
 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet

Toimintaterapeutin palvelut

Jyväskylän toimintaterapeutit Tampereen toimintaterapeutit Turun toimintaterapeutit Helsingin toimintaterapeutit

Toimintaterapeuttimme arvioivat ja kuntouttavat asiakkaita yksilöllisesti ja ohjaavat monipuolisia kuntoutusryhmiä. Tapaamisia on vastaanotolla sekä asiakkaan lähiympäristössä, kuten koulussa, päiväkodissa tai kotona. Tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kehitystä, nuorten itsenäistymistä ja aikuisten täysipainoista arkea. Toimintaterapiassa vahvistettavia toiminnan osa-alueita voivat olla esim.

 • Sensomotoriikka ja silmä-käsi yhteistyö
 • Karkeamotoriikka ja kehonhallinta
 • Oman toiminnan ohjaaminen ja itsenäistyminen
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Nähdyn hahmottaminen
 • Arjen toiminnot, kuten itsestä huolehtiminen, asioimiseen ja kotielämään liittyvät toiminnot

Psykoterapeutin palvelut

Jyväskylän psykoterapeutit Tampereen psykoterapeutit Turun psykoterapeutit Helsingin psykoterapeutit

Psykoterapia perustuu terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käytyyn keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Sen tavoitteena on lisätä asiakkaan psyykkistä toimivuutta ja vahvistaa asiakkaan valmiuksia itse ratkaista ongelmia. Hankalissa elämäntilanteissa psykoterapia voi antaa tukea uudenlaisten näkökulmien avaamiseen. Psykoterapeutin vastaanotolle voi hakeutua mm. seuraavista syistä:

 • Masennusoireet
 • Ahdistuneisuus, pelot ja paniikkihäiriö
 • Pakonomaiset ajatukset, toiminnot tai huolet
 • Perhesuhteiden muutokset
 • Kuormittuminen työssä tai muissa elämäntilanteissa

Fysioterapeutin palvelut

Jyväskylän fysioterapeutitHelsingin fysioterapeutit

Hipossa fysioterapia toteutetaan psykomotorista lähestymistapaa käyttäen, jossa tavoitteena on tukea asiakkaan koko persoonallisuutta liikkumisen avulla.

 • Kehon hahmottamisen tukeminen
 • Sensomotoristen taitojen kehittäminen
 • Psykosomaattisten oireiden tunnistaminen ja helpottaminen
 • Vuorovaikutustaitojen ja kommunikaation harjoittelu
 • Itseilmaisun, itsetuntemuksen ja tunnetaitojen tukeminen
 • Luovuuden, rentoutumisen ja voimavarojen tukeminen

Tanssi-liiketerapeutin sekä musiikkiterapeutin palvelut

Jyväskylän musiikkiterapeutitHelsingin tanssi- ja liiketerapeutit

Taideterapia on motivoiva kuntoutusmuoto lapsille ja nuorille. Sillä voidaan edistää myös aikuisten kuntoutujien elämänlaatua. Taideterapialla tuetaan kokonaiskehitystä, toiminnallisia sekä tunne-elämän valmiuksia luovan prosessin kautta. Taideterapiaan tuleminen ei edellytä musiikillista tai liikunnallista osaamista. Palveluja tarjotaan yksilö- että ryhmäterapiana.

Musiikkiterapiassa käytetään musiikillisen toiminnan menetelmiä asiakaslähtöisesti, esimerkiksi yhdessä soittamista, laulujen tekemistä tai laululeikkejä. Tanssi-liiketerapiassa työskennellään liikkeen ja kehollisen ilmaisun kautta huomioiden kehomieliyhteys. Musiikkiterapia on motivoiva kuntoutusmuoto lapsille ja nuorille. Musiikkiterapiassa käytetään musiikillisen toiminnan menetelmiä asiakaslähtöisesti, esimerkiksi yhdessä soittamista, laulujen tekemistä tai laululeikkejä. Musiikkiterapian saaminen ei edellytä musiikillista osaamista tai musikaalisuutta. Musiikkiterapialla tuetaan lasten ja nuorten kokonaiskehitystä, toiminnallisia sekä tunne-elämän valmiuksia. Musiikkiterapialla edistetään myös aikuisten kuntoutujien elämänlaatua.

Tuettavia asioita voi olla:

 • Vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot
 • Kehonhahmotus
 • Tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja ylläpitäminen
 • Tunteiden ilmaiseminen ja sääteleminen
 • Omien voimavarojen löytäminen