Työnohjaus

Voit varata ajan työnohjaukseen asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun. Voit myös soittaa suoraan työnohjaajille tai laittaa heille sähköpostia. Katso työnohjaajien yhteystiedot kaupungeittain.

Mitä on työnohjaus?

Työnohjaus on yksi ammatillisen oppimisen ja kehittymisen muoto. Siinä tuetaan ohjaajan ja ohjattavan/ohjattavien välisessä tasa-arvoisessa ja luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa ohjattavan ammatillista kehittymistä, vapaaehtoiseen yhteiseen ohjaussopimukseen pohjautuen. Työnohjauksen avulla voidaan tarkastella työhön liittyviä tekijöitä sekä pyrkiä löytämään uusia tai vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintamalleja. Ohjaus tukee työssä suoriutumista, työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Se perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja ohjattavien oivalluksiin. Työnohjaus vaikuttaa työntekijään, työyhteisöön ja työhön. Sen avulla on mahdollista tarkastella työtä suhteessa omaan itseen ja toisiin. Sitä hyödynnetään erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, työnohjaus hoitotyössä ja terapiatyössä ovat yleisiä ja kuuluvat osaan ammateista lakisääteisinä. Se sopii hyödynnettäväksi monipuolisesti myös muille ammattialoille, esimerkiksi kasvatus- sekä opetusalalle ja sen käyttö on lisääntynyt myös yritysmaailmassa. Hipon ammattitaitoiset työnohjaajat tarjoavat työnohjauspalvelua eri ammattiryhmille ja auttavat oman työn tutkimisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Työnohjauksen tavoitteet

Työnohjauksen tavoitteena on työssä tarvittavien voimavarojen säätelyn, työskentelytaitojen ja ammatti-identiteetin kehityksen edistäminen. Työnohjauksella pyritään edistämään ihmisen ammatillista kasvua, lisäämään työmotivaatiota, auttamaan työssä jaksamisessa ja vahvistamaan omaa vaikutusmahdollisuutta sekä vastuuta omasta työstä. Lisäksi työnohjauksen tavoitteena voi olla työyhteisön työilmapiirin ja keskeisen luottamuksen lisääminen, työtapojen kehittäminen ja työn tehokkuuden sekä laadun parantaminen. Työnohjauksen tarkemmat tavoitteet, sisällöt ja rakenne sovitaan aina yhdessä työnohjaajan sekä työnohjauksen tilaajan ja ohjaukseen osallistuvien kesken.

Työnohjauksen menetelmät ja rakenne

Työnohjauksessa sovelletaan teoreettista viitekehystä, esimerkiksi ratkaisukeskeinen työnohjaus tai voimavarakeskeinen työnohjaus. Keskeinen menetelmä on keskusteluina tapahtuva ohjaajan ja ohjattavan välinen vuorovaikutus. Keskustelun rinnalla voidaan tarvittaessa käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Työnohjausjakson pituus sovitaan aina tilaajan ja työnohjaajan kesken. Yhden ohjauskerran kesto on yleensä 60-90 minuuttia ja ohjaukset toteutuvat säännöllisesti, useimmiten kerran kuukaudessa. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, pari-, ryhmä- tai työyhteisön työnohjauksena. Työnohjauspalveluita on mahdollista toteuttaa sekä Hipon tiloissa että asiakkaan tiloissa. Hippo tarjoaa perinteisen työnohjauksen rinnalla myös etätyönohjausta, jolloin työskentely tapahtuu etänä verkon yli suojatun videovastaanoton avulla. Etätyönohjauksen avulla voi tilata työnohjausta haluamaltaan työnohjaajalta paikkakunnasta riippumatta.

Kuka voi antaa työnohjausta?

Työnohjausta voi antaa henkilö, jolla on tehtävään soveltuva oman alansa perus- ja täydennys tai erikoistumiskoulutus ja lisäksi vahva työkokemus. Joillakin työnohjaajilla on myös työnohjaajan täydennyskoulutus.

Miten työnohjaukseen tullaan?

Työnohjaukseen voi tulla omakustanteisesti tai työnantajan maksusitoumuksella. Ohjattava voi olla suoraan yhteydessä työnohjaajiin tai asiakaspalveluumme puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteydenottopyynnön voi jättää myös yhteydenottolomakkeen avulla. Useimmiten työnohjaukseen hakeudutaan oman työnantajan kautta, jolloin keskustelu työnohjauksen tarpeesta aloitetaan ensin esimiehen kanssa. Monissa etenkin terveydenhuoltoalan organisaatioissa työnohjaus on vakiintunut käytäntö, jolloin toimintamalli voi olla jo valmiina.