Toimintaterapia

Voit varata ajan toimintaterapiaan asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun. Voit myös soittaa suoraan toimintaterapeuteille tai laittaa heille sähköpostia. Katso toimintaterapeuttien yhteystiedot kaupungeittain.

Jyväskylän toimintaterapeutit Tampereen toimintaterapeutit Turun toimintaterapeutit Kuopion toimintaterapeutit  Oulun toimintaterapeutitMikkelin toimintaterapeutit

Mitä on toimintaterapia?

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Se on usein myös konsultointia ja yhteistyötä asiakkaan verkostojen kanssa. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin. Sen perustana on näkemys ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa tekemisensä ja omien valintojensa kautta. Siitä hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia rohkaisee olemaan oman elämän aktiivinen toimija. Tavoitteena on yhdessä asiakkaiden kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Hipon toimintaterapeutit kuntouttavat asiakkaita yksilöllisesti sekä ohjaavat monipuolisia kuntoutusryhmiä. Tarvittaessa toimintaterapeutit myös arvioivat asiakkaita. Terapia toteutuu usein asiakkaan omassa ympäristössä (päiväkoti, koulu, koti) tai vastaanotolla. Tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kehitystä, nuorten itsenäistymistä ja aikuisten täysipainoista arkea eli asiakkaat voivat olla iältään kaikenikäisiä, vauvasta vaariin. Terapian tarkoitus on tukea muun muassa arjen toimintoja ja vahvistaa erilaisia toiminnan osa-alueita. Esimerkiksi aikuisten toimintaterapia keskittyy työkyvyn ja vapaa-ajan toimintojen tukemiseen.

Terapian avulla haetaan tukea seuraaviin arjen toimintoihin:

 • kouluvalmiuksiin, koulunkäyntiin sekä opiskeluun
 • työkykyyn
 • vapaa-aikaan ja lepoon
 • leikkimiseen ja kavereiden kanssa toimimiseen
 • kaupassa käyntiin, hygieniaan ja asioimiseen

Terapialla vahvistetaan toiminnan osa-alueita, joita voivat olla esimerkiksi:

 • sensomotoriikka ja silmä-käsi yhteistyö
 • karkeamotoriikka ja kehonhallinta
 • oman toiminnan ohjaaminen ja itsenäistyminen
 • tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • hahmottaminen
 • arjen toiminnot, kuten itsestä huolehtiminen, asioimiseen ja kotielämään liittyvät toiminno
 • leikin kehitys

Toimintaterapia menetelmä

Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään. Sen tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan osallistuminen ikäistensä mukaisiin, tai muuten hänelle merkityksellisiin toimintoihin erilaisissa arjen tilanteissa. Toimintaterapian menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi lapsen normaalikehityksen viitekehystä, sensorisen integraation menetelmää tai kognitiivistä teoriaa. Terapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi, psykososiaalisten taitojen harjoittelu, arjen toimintojen harjoittelu tai kouluvalmiuksien harjoittelu. Toimintaterapia voi toteutua yksilöllisenä tai ryhmämuotoisena palveluna. Toimintaterapeutti voi myös ohjata asiakkaan lähiympäristöä (perhettä, avustajia, hoitajia) asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemiseen. Terapian avulla toimintakykyä ja kehitystä pyritään edistämään ja ylläpitämään opastamalla asiakas löytämään ja hallitsemaan keinoja huolehtia itsestään, olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, tekemään työtä tai opiskelemaan, viettämään vapaa-aikaa ja leikkimään.

Si-Terapia

Sensorisen integraation (SI) menetelmää käytetään silloin, kun lapsella esiintyy aistitiedon käsittelyn vaikeuksiin viittaavia piirteitä. Teorian ja terapian on kehittänyt amerikkalainen tohtori Jean Ayres. Teoria pohjautuu Ayresin laajaan tutkimustyöhön. Sensorisella integraatiolla tarkoitetaan aistitiedon käsittelyä. Se on hermostollinen prosessi, joka jäsentää aistitietoa yksilön kehosta sekä ympäristöstä ja mahdollistaa kehon tehokkaan käytön. Kun aistitiedon käsittely on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, johtaa se tarkoituksenmukaiseen reagointiin. ASI-terapia toteutetaan aistirikastetussa ja runsaasti toimintamahdollisuuksia sisältävässä ympäristössä. Terapian toteutukseen kuuluu tietyt periaatteet, joiden mukaisesti terapiaa toteutetaan. ASI-terapian tavoitteena ei ole opettaa lapselle yksittäisiä taitoja vaan vahvistaa sensomotorisia valmiuksia, joita tarvitaan taitojen kehittymiseksi. Keskeistä on lapsen itseohjautuvuus ja aktiivinen toiminta, jota terapeutti tukee ja houkuttelee muokkaamalla terapiatilaa, välineitä ja tilannetta niin, että lapsi kokee itse suunnittelevansa ja toteuttavansa toiminnan. ASI-terapia kestää useimmiten puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Lisätietoja SI-terapiasta löytyy osoitteesta www.sity.fi.

Toimintaterapia-arvio

Toimintaterapia tarpeen arvioinnissa kartoitetaan kehityksen eri osa-alueita, kuten  karkea- ja hienomotoriikkaa, silmän ja käden yhteistyötaitoja, hahmottamista, keskittymistä ja tarkkaavaisuutta, päivittäisiä toimintoja (esim. pukeutuminen, keittiötoiminnot, asiointi) sekä vuorovaikutustaitoja. Leikki-ikäiselle lapselle tehdään usein myös leikin arviointi. Si-Terapeutin tehdessä arviointia voidaan myös kartoittaa mahdollisia pulmia aistitiedon käsittelyssä. Arvioinnin yhteydessä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan toiminnan havainnointi arkiympäristössä, jok antaa lisäinformaatiota lapsen, nuoren tai aikuisen käyttäytymisestä sekä ympäristön vaatimuksista. Lasten, nuorten ja aikuisten arviointijakso käsittää yleensä 3-5  tapaamista sekä palautekeskustelun. Lue lisää toimintaterapia-arviosta.

Kuka voi antaa toimintaterapiaa ja SI-terapiaa?

Toimintaterapiaa voi antaa henkilö, jolla on toimintaterapeutin ammattitutkinto ja oikeus käyttää Valviran myöntämää toimintaterapeutti (AMK) -ammattinimikettä. Toimintaterapeutti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö. Sensorisen integraation terapiaa eli SI-terapiaa voivat antaa vain kyseiseen menetelmään erikoistumiskoulutuksen saaneet terapeutit.

Hoitopolku

Toimintaterapiaan voi saada Kelan, sairaanhoitopiirin tai oman kaupungin/kunnan maksusitoumuksen. Hoitava lääkäri arvioi kuntoutuksen tarpeen ja lähettää asiakkaan tarvittaessa toimintaterapiatutkimuksiin. Toimintaterapiatutkimusten perusteella tehdään suositus terapiasta, joka kirjataan kuntoutussuunnitelmaan. Tutkimukseen voi hakeutua myös yksityisesti tai vakuutuksen kautta. Kuntoutuspaikkojen tilannetta voi tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen avulla.

Lue lisää Kelan sivuilta  miten haet kuntoutukseen.