Terapia­ryhmät Turku

Ryhmä- ja monimuotokuntoutus antaa vertaistukea ja turvallisen ympäristön harjoitella arkielämän taitoja ja sosiaalista vuorovaikutusta. Ryhmät kootaan
kuntoutujista, jotka tarvitsevat tukea ja harjoitusta samankaltaisissa asioissa.

Miten varaan paikan?

Lapset ja nuoret

Lasten toimintaterapiaryhmä (Kela)

Ryhmä soveltuu noin 4-12 -vuotiaille lapsille, joilla on toimintaterapian tarve. Ryhmässä harjoitellaan esimerkiksi leikkitaitoja ja kaveritaitoja, toiminnan-ohjausta ja tarkkaavaisuutta, itsesäätelyä ja tunnetaitoja sekä kädentaitoja ja karkeamotorisia taitoja. Maksusitoumus 40 x 60 min (sis. lastenryhmät 33x, vanhempienryhmät 4x, yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin sekä tarvittaessa päiväkoti-/koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti.

Nuorten toimintaterapiaryhmä (Kela)

Ryhmä soveltuu noin 13-18 -vuotiaille nuorille, joilla on toimintaterapian tarve. Ryhmässä harjoitellaan esimerkiksi kaveritaitoja ja sosiaalisia tilanteita, itsenäistymisen ensiaskeleita, arjen- ja ajankäytön hallintaa, arkiympäristöissä toimimista sekä oman toiminnan suunnittelua. Maksusitoumus 40 x 90 min (sis. nuortenryhmät 33x, vanhempienryhmät 4x, yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin sekä tarvittaessa koulu-konsultaation). Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti.

Tarinataiturit -puheterapiaryhmä (Kela)

Ryhmä soveltuu noin 5-7 -vuotiaille lapsille, joilla on puheterapian tarve kielellisen erityisvaikeuden vuoksi. Ryhmässä harjoitellaan kertovan puheen tuottoa, puheen ymmärtämistä ja sanaston hallintaa. Maksusitoumus 25 x 60 min (sis. lastenryhmät 20x, vanhempienryhmät 2x, yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin sekä tarvittaessa päiväkoti-/koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa puhe-terapeutti.

Artikulaatioakatemia -puheterapiaryhmä (Kela)

Ryhmä on tarkoitettu esikouluikäisille lapsille, joilla on äännevirheitä. Ryhmässä on yhteiset ja yksilölliset tavoitteet. Jakson aikana korjataan äännevirheitä ryhmässä tehtävien harjoitteiden ja kotiharjoitteiden avulla. Maksusitoumus 10 x 60 min (sis. lastenryhmät 10x sekä vanhempien ohjauksen kotiharjoitteiden toteuttamiseen lastenryhmien puitteissa). Ryhmää ohjaa puheterapeutti.

TOTAKU –neuropsykologinen ryhmäkuntoutus (Kela)

Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus TOTAKU soveltuu alakouluikäisille lapsille, joilla on tarkkaavaisuuden säätelyn erityisvaikeuksia (ns. ADHD tai ADD). Ryhmän tavoitteita ovat toiminnanohjauksen osa-alueiden harjaantuminen, tarkkaavuuden ja käyt-täytymisen säätelyn kehittyminen sekä tunteiden ilmaisun ja itsetunnon koheneminen. Kuntoutus pohjautuu mm. TOTAKU ja MALTTI -menetelmiin. Maksusitoumus 40 x 90 min (sis. lastenryhmät 32x, vanhempienryhmät 5x, yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa neuropsykologi.

Yhdessä! -neuropsykologinen ryhmäkuntoutus (Kela)

Ryhmä soveltuu peruskouluikäisille lapsille/nuorille, joilla on neuropsykiatrinen häiriö ja siihen liittyen vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen pulmia. Ryhmän tavoitteena on tukea sosiaalisten taitojen, kommunikaation ja tunnesäätelyn kehittymistä, oire-tiedostuksen kohenemista sekä kaveritaitojen oppimista. Lisäksi ryhmä mahdollistaa kuntoutujalle positiivisen ryhmäkokemuksen. Kuntoutus pohjautuu mm. SOTOKU, Askeleittain ja TOTAKU -menetelmiin. Mikäli kuntoutujan oirekuvassa ovat keskeisimpinä piirteinä ADHD/ADD -tyyppiset haasteet, suositellaan mieluummin TOTAKU -ryhmää. Maksusitoumus 40 x 60 min (sis. lastenryhmät 32 x 90 min, vanhempienryhmät 5x, yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa neuropsykologi.

Aikuiset

ADHD – neuropsykologinen ryhmäkuntotus (Kela)

Ryhmä soveltuu aikuisille, joilla on tarkkaavaisuuden säätelyn vaikeuksia (ADHD/ADD–diagnoosi). Tavoitteena on oiretiedostuksen kehittyminen, oireiden kanssa selviytymisen oppiminen muokkaamalla omia toiminta-tapoja, strategioita ja ajattelutapoja sekä omiin vaikutusmahdollisuuksiin luottamisen lisääntyminen. Ryhmä mahdollistaa ohjatun vertaistuen saamisen ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemisen.  Maksusitoumus 20 x 90 min (sis. ryhmät 18x sekä yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin). Ryhmää ohjaa neuropsykologi/ psykologi.

NEPSY –neuropsykologinen ryhmäkuntoutus (Kela)

Ryhmä soveltuu aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia (esim. autismikirjon häiriö, Touretten oireyhtymä tai ADHD, johon liittyy vahvasti myös muita neuropsykiatrisia oireita). Tavoitteena on oiretiedostuksen kehittyminen, oireiden kanssa selviytymisen oppiminen muokkaamalla omia toimintatapoja, strategioita ja ajattelutapoja sekä omiin vaikutusmahdollisuuksiin luottamisen lisääntyminen. Ryhmä mahdollistaa ohjatun vertaistuen saamisen ja vuoro-vaikutustaitojen harjoittelemisen. Maksusitoumus 20 x 90 min (sis. ryhmät 18x sekä yksilöllisen tavoite- ja palautekäynnin). Ryhmää ohjaa neuropsykologi/ psykologi.

Räätälöidyt ryhmät

Meiltä voi tiedustella mahdollisuutta tuottaa tilaavan organisaation (esim. kunta, lastensuojeluyksikkö) tarpeisiin sopivia ryhmiä, mikäli ryhmään on tulossa vähintään neljä osallistujaa. Toteutus voi tapahtua joko Mehiläisen tai tilaajan tiloissa. Räätälöityjen ryhmien toteuttamismahdollisuus riippuu tilaushetkellä käytet-tävissämme olevasta terapeuttiresurssista.

Miten hoitopolku alkaa?

Mehiläisen terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, kunnan tai kaupungin, Kelan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

Ryhmiin ilmoittaudutaan lomakkeella, joka lähetetään meille suojatun sähköpostin kautta tai osoitteeseen Mehiläinen Terapiaklinikka, Ryhmähakemus, Sibeliuksenkatu 3a, 20100 Turku.

Ilmoittautumislomakkeen (pdf) täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivuuden lapselle, nuorelle tai aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan hakemuksen täyttäneelle yhteyshenkilölle, jonka jälkeen voimme käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Kysy lisää vapaista paikoista ja muista käytännön järjestelyistä assistentiltamme p. 050 324 8901 tai turku.terapiaklinikka@mehilainen.fi