Terapiaryhmät Tampere

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, kunnan/kaupungin tai Kelan maksusitoumuksella. Kurssin nimen kohdalle on merkitty millä maksusitoumuksilla ryhmään voi hakea.

Haku kevään ryhmiin on päättynyt. Haku syksyn 2020 ryhmiin avautuu helmikuussa. Vapaita paikkoja voi tiedustella asiakaskoordinaattori Kirsi Orvolalta 050 348 3975. Voit myös tilata ryhmäesitteen kevään ryhmistä kirsi.orvola@hippoterapiaklinikka.fi

Lähetä suojattu sähköposti

Ilmoittautumislomakkeen (pdf) täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö (toimii yhteyshenkilönä), joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivan sopivuuden lapselle/nuorelle/aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan yhteyshenkilölle, jonka jälkeen hoitava taho voi käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Huomio! 1.1.2019 alkaen Kelan ryhmiä ohjaa 1 terapeutti ja ryhmissä on 2-4 lasta/nuorta, aikuisten ryhmissä 4-5 kuntoutujaa.

Tiedustelut
Asiakaspalvelu (hinnat, ryhmäpaikat ja maksusitoumusasiat) ma-pe 8.30-16, asiakaskoordinaattori Kirsi Orvola puh. 050 348 3975 kirsi.orvola@hippoterapiaklinikka.fi

Sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa aluejohtaja neuropsykologi Auli Kälvi, puh. 044 557 6798 tai auli.kalvi@hippoterapiaklinikka.fi

 

ALLE KOULUIKÄISET

SOTOKU- Sosiaalisten taitojen kuntoutus alakouluikäisille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu lapsille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen, negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen.

Maksusitoumus 45x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa psykoterapeutti/psykologi ja toimintaterapeutti/psykologi.

Toimintaterapiaryhmät (kunta, kaupunki ja Kela)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille (alle 7 vuotiaat), jotka tarvitsevat tukea leikkitaitojen oppimiseen ja motoriikkaan, omatoimisuustaitoihin sekä sosiaalisiin taitoihin. Ryhmän tavoitteena on motoristen taitojen harjaannuttaminen, sosiaalisten taitojen koheneminen sekä positiivisen ryhmäkokemuksen luominen ja kaveritaitojen oppiminen.

Kunta, kaupunki: Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä päiväkotikonsultaation). Ryhmä on kahden toimintaterapeutin ohjaama.

Kela: Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä päiväkotikonsultaation). Ryhmä on yhden toimintaterapeutin ohjaama, ryhmässä on 2-4 lasta.

 

ALAKOULUIKÄISET

Lukisieppari (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille (8-11 -vuotiaat), joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita ja joilla taidot eivät ole sujuvoituneet harjoittelusta huolimatta. Tavoitteena on fonologisten taitojen vahvistaminen sekä tarkan lukemisen ja kirjoittamisen harjaannuttaminen vertaisryhmässä. Ryhmässä seurataan lapsen edistymistä ja tuetaan lapsen itsetuntoa oppijana.

Maksusitoumus 20x (sis. alkuinfon, lastenryhmät ja kouluneuvottelun). Ryhmää ohjaa psykologi tai kaksi psykologia ryhmäkoosta riippuen.

TOTAKU – Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunniteltu lapsille (7-10 -vuotiaat), joilla on neurologisen kehityksen erityisvaikeuksia (kuten ADHD, Touretten oireyhtymä) tai vastaavia vaikeuksia. Ryhmäkuntoutus soveltuu erityisesti esikouluikäisille ja ala-asteen alkuvaiheessa oleville lapsille, joilla on toiminnanohjauksen, tarkkaavaisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Yhteistä lapsille on se, että vaikeudet haittaavat heidän sosiaalista toimintakykyään. Ryhmäkuntoutuksen tavoitteina ovat tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen sekä sosiaalisten taitojen vahvistuminen.

Maksusitoumus 45x (sis. alkuinfon, lastenryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmä on psykologin ja neuropsykologin ohjaama.

SOTOKU- Sosiaalisten taitojen kuntoutus alakouluikäisille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu lapsille (8-11 -vuotiaat), jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen, negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen.

Maksusitoumus 45x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa psykoterapeutti/psykologi ja toimintaterapeutti/psykologi.

Kulmikkaat lapset (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille (10-12 -vuotiaat), joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia esim. autismikirjon häiriö, lapsuusiän autismi, epätyypillinen autismi, Aspergerin oireyhtymä tai tarkemmin määrittelemätön lapsuuden laaja-alainen kehityksen häiriö, johon liittyy myös muita neuropsykiatrisia oireita. Ryhmän tavoitteita ovat oiretiedostuksen kehittyminen, oireiden kanssa selviytymisen oppiminen muokkaamalla omia toimintatapoja, strategioita ja ajattelutapoja sekä itsetunnon vahvistuminen.

Maksusitoumus 45x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat toimintaterapeutti ja psykoterapeutti/psykologi.

Aggression Replacement Training *ART koululaisille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille/nuorille (10–13 vuotiaat), joilla on vaikeuksia käyttäytymisessä, tunnesäätelyssä ja nimenomaan vihaisten tunteiden käsittelyssä. Lapsilla on usein sosiaalisten taitojen pulmia, mutta ryhmässä keskitytään ennen kaikkea vihaisten tunteiden ketjureaktion jäsentämiseen ja vihaisen käyttäytymisen seurauksien ymmärtämiseen. Ryhmässä käydään läpi 10- portainen vihaisuuden hallintaohjelma, jossa edetään vihaisen käyttäytymisen laukaisijoista sen vihjeisiin, rauhoittajiin ja muistuttajiin.

Maksusitoumus 45x, ohjaajina psykologi/ psykoterapeutti ja toimintaterapeutti.

Toimintaterapiaryhmät, liikuntapainotteinen (kunta, kaupunki ja Kela)

Ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille (7-12 – vuotiaat), joilla haasteita karkeamotorisissa taidoissa sekä toiminnanohjauksessa ja/tai sosiaalisissa taidoissa. Ryhmässä harjoitellaan toiminnanohjauksen taitoja ja kaveritaitoja, mutta keinot painottuvat karkeamotorisiin toimintoihin eri toimintaympäristöissä, jolloin mahdollistuu myös karkeamotoristen taitojen harjoittelu.

Kunta, kaupunki: Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmä on kahden toimintaterapeutin ohjaama. Toteutumispaikka Hippa perheliikuntakeskus ja Hippo Terapiaklinikka.

Kela: Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmää on yhden toimintaterapeutin ohjaama, ryhmässä on 2-4 lasta. Toteutumispaikka Hippa perheliikuntakeskus ja Hippo Terapiaklinikka.

Toimintaterapiaryhmä kouluikäisille lapsille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu kouluikäisille lapsille (7-12 -vuotiaat). Ryhmän tavoitteena on motoristen taitojen harjaannuttaminen, sosiaalisten taitojen koheneminen sekä positiivisen ryhmäkokemuksen luominen ja kaveritaitojen oppiminen.

Kunta, kaupunki: Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmä on kahden toimintaterapeutin ohjaama.

Kela: Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmää on yhden toimintaterapeutin ohjaama, ryhmässä on 2-4 lasta.

Semanttis-pragmaattisten taitojen ryhmä lapsille (Kela)

Ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille (7–11 – vuotiaat), joilla on kielen käytön ja merkityssisältöjen hallinnan vaikeus (eli ns. semanttis-pragmaattisia vaikeuksia) sekä vaikeuksia tarkkaavuuden ylläpitämisessä ja siirtymätilanteissa. Kielellisten taitojen vahvistamisen lisäksi pyritään kehittämään lapsen vuorovaikutustaitoja (kuuntelua, keskittymistä, yhteistyötä) sekä muistia leikin avulla.

Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät, koulukonsultaation). Ryhmä on puheterapeutin tai neuropsykologin ohjaama.
1.1.2019 alkaen ryhmä jatkaa seuraavasti
– 1 neuropsykologi (2-4 lasta)
– 1 puheterapeutti (2-4 lasta)
Ryhmät kokoontuvat samana viikonpäivänä ja samaan aikaan ja tekevät osittain yhteistyötä keskenään.

YLÄKOULUIKÄISET

Kulmikkaat lapset (kunta, kaupunki

Ryhmä on tarkoitettu nuorille (13–16 -vuotiaat), joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia esim. autismikirjon häiriö, Aspergerin oireyhtymä tai tarkemmin määrittelemätön lapsuuden laaja-alainen kehityksen häiriö, johon liittyy myös muita neuropsykiatrisia oireita. Ryhmän tavoitteita ovat: oiretiedostuksen kehittyminen, oireiden kanssa selviytymisen oppiminen muokkaamalla omia toimintatapoja, strategioita ja ajattelutapoja sekä itsetunnon vahvistuminen.

Maksusitoumus 45x (sis. alkuinfon, nuorten ryhmän tapaamiset ja vanhempainryhmät). Ryhmää ohjaavat toimintaterapeutti ja psykologi.

SOTOKU- Sosiaalisten taitojen kuntoutus yläkouluikäisille nuorille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu lapsille (12–15 -vuotiaat), jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen.

Maksusitoumus 45x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa psykoterapeutti/psykologi ja toimintaterapeutti/psykologi.

Nuoret maailmalle! -yläkouluikäisten nuorten sosiaalisten taitojen ryhmä (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu ylökouluikäisille nuorille, tavoitteena turvata nuorten siirtymävaihetta kohti varhaisaikuisuutta. Ryhmässä käsitellään nuoruuteen liittyviä teemoja erilaisten tehtävien kautta, sosiaalisten taitojen harjoittelu on myös tärkeä osa kuntoutusta. Sisällöt räätälöidään nuorten tarpeiden mukaan, aihealueina esimerkiksi seurustelu, turvataidot, päihteet, some-maailma, itsetunto, tulevaisuudensuunnitelmat sekä ihmissuhteet.

Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, nuorten ryhmät, vanhempainryhmät, koulukonsultaation). Ryhmä on toimintaterapeutin ja psykologin ohjaama.

Kiukku kuriin! – Ihmeelliset vuodet* ryhmä uhmakkaalle lapselle ja hänen vanhemmilleen (kunta, kaupunki)

Kiukku kuriin -ryhmä on tarkoitettu uhmakkaalle lapselle ja hänen vanhemmilleen. Muodostetaan kaksi ryhmää, joista toinen alle kouluikäisille (>7 –vuotiaat) ja toinen alakouluikäisille (8-12 -vuotiaat). Painopiste on vanhempien ja koulun kanssa tehtävässä työskentelyssä. Ryhmätapaamiset jakaantuvat lastenryhmän tapaamisiin ja vanhempien ryhmän tapaamisiin. Ryhmät kokoontuvat erikseen ja niissä on samat ohjaajat. Vanhemmuusryhmässä vanhemmille opetetaan työkaluja positiivisemman suhteen luomiseksi lapseensa sekä keinoja vastata lapsensa haastavaan käyttäytymiseen. Opeteltuja tekniikoita harjoitellaan ryhmän kokoontumisten välissä kotitehtävien muodossa. Vanhempien ryhmän tavoitteena on vähentää lapsen käytösongelmia, esim. tottelemattomuutta ja aggressiivista käyttäytymistä sekä lisätä lapsen prososiaalisia taitoja, tunneälyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Lastenryhmän tavoitteet tukevat vanhempainryhmän työskentelyä, sisältäen esim. tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoittelua. Työskentelymalli perustuu Ihmeelliset vuodet (Incredible Years) menetelmään. Kuntoutusjakson aikana tehdään yhteistyötä koulun kanssa ja kuntoutuksessa harjoiteltuja asioita nivotaan koulun arkeen.

Maksusitoumus 45x (sis. lasten ja vanhempien ryhmätapaamiset ja kotitehtävät vanhemmille). Vanhempainryhmä kokoontuu joka toinen viikko 3h kerrallaan, lasten ryhmä kerran viikossa 1,5h kerrallaan. Ryhmät eivät ole toiminnassa yhtä aikaa, vaan vuorottelevat jaksoissa siten että vanhempainryhmä aloittaa. Ryhmää ohjaavat toimintaterapeutti ja psykologi.

Toimintaterapiaryhmä yläkouluikäisille nuorille (kaupunki, kunta ja Kela)

Ryhmä on tarkoitettu kouluikäisille nuorille (12–15 -vuotiaille). Ryhmän tavoitteena on motoristen taitojen harjaannuttaminen, omatoimisuustaitojen vahvistaminen, sosiaalisten taitojen koheneminen, ihmissuhteet sekä positiivisen ryhmäkokemuksen luominen.

Kunta, kaupunki: Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaatio). Ryhmä on kahden toimintaterapeutin ohjaama.

Kela: Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmä on yhden toimintaterapeutin ohjaama, ryhmässä on 2-4 lasta.

Semanttis-pragmaattisten taitojen ryhmät nuorille (Kela)

Ryhmä ovat tarkoitettu lapsille (12–15 -vuotiaat), joilla on kielen käytön ja merkityssisältöjen hallinnan vaikeus (eli ns. semanttis-pragmaattisia vaikeuksia) sekä vaikeuksia tarkkaavuuden ylläpitämisessä ja siirtymätilanteissa. Kielellisten taitojen vahvistamisen lisäksi pyritään kehittämään lapsen vuorovaikutustaitoja murrosiän kynnyksellä. Tapaamisten aikana kielelliset harjoitteet nivotaan nuorten elämään liittyviin teemoihin ja nuoren jokapäiväiseen elämään. 

Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät, koulukonsultaation). Ryhmä on puheterapeutin tai neuropsykologin ohjaama.
1.1.2019 alkaen ryhmä jatkaa seuraavasti
– 1 neuropsykologi (2-4 lasta)
– 1 puheterapeutti (2-4 lasta)
Ryhmät kokoontuvat samana viikonpäivänä ja samaan aikaan ja tekevät osittain yhteistyötä keskenään.

AIKUISET

Afasiaryhmä aikuisille (Kela)

Ryhmä on suunnattu afaattisille henkilöille, joiden kommunikaatiohäiriö hankaloittaa vuorovaikutusta muiden kanssa ja mahdollisuutta osallistua aktiiviseen sosiaaliseen elämään. Puheterapeutin ohjaama afasiaryhmä tukee sopeutumista muuttuneeseen tilanteeseen ja uusien voimavarojen ja kommunikointimahdollisuuksien löytämistä, niiden käytön harjoittelua ja hyväksymistä. Ryhmän tavoitteena on harjaannuttaa arkikeskusteluun osallistumista ja ymmärtämistä, muististrategioiden harjaannuttamista, tunteiden käsittelyä ja oiretiedostuksen vahvistamista. Lisäksi tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja vertaistuen mahdollistaminen. Ryhmä on puheterapeutin ohjaama.

Maksusitoumus 40x vuodessa, sisältäen infotapaamisen, ryhmätapaamiset ja puolisoiden vertaistukiryhmät.