Terapia­ryhmät Tampere

Ryhmä- ja monimuotokuntoutus antaa vertaistukea ja turvallisen ympäristön harjoitella arkielämän taitoja ja sosiaalista vuorovaikutusta. Ryhmät kootaan kuntoutujista, jotka tarvitsevat tukea ja harjoitusta samankaltaisissa asioissa.

Miten varaan paikan?

Alle kouluikäiset

Toimintaterapiaryhmät (kunta, kaupunki ja Kela)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille (alle 7 vuotiaat), jotka tarvitsevat tukea leikkitaitojen oppimiseen ja motoriikkaan, omatoimisuustaitoihin sekä sosiaalisiin taitoihin. Ryhmän tavoitteena on motoristen taitojen harjaannuttaminen, sosiaalisten taitojen koheneminen sekä positiivisen ryhmäkokemuksen luominen ja kaveritaitojen oppiminen.

Kunta, kaupunki: Maksusitoumus / Palveluseteli 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä päiväkotikonsultaation). Ryhmä on kahden toimintaterapeutin ohjaama.

Kela: Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä päiväkotikonsultaation). Ryhmä on yhden toimintaterapeutin ohjaama, ryhmässä on 2-4 lasta.

Alakouluikäiset

Lukisieppari (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille (8-11 -vuotiaat), joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita ja joilla taidot eivät ole sujuvoituneet harjoittelusta huolimatta. Tavoitteena on fonologisten taitojen vahvistaminen sekä tarkan lukemisen ja kirjoittamisen harjaannuttaminen vertaisryhmässä. Ryhmässä seurataan lapsen edistymistä ja tuetaan lapsen itsetuntoa oppijana.

Maksusitoumus / Palveluseteli 20x (sis. alkuinfon, lastenryhmät ja kouluneuvottelun). Ryhmää ohjaa psykologi tai kaksi psykologia ryhmäkoosta riippuen.

TOTAKU – Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunniteltu lapsille (7-10 -vuotiaat), joilla on neurologisen kehityksen erityisvaikeuksia (kuten ADHD, Touretten oireyhtymä) tai vastaavia vaikeuksia. Ryhmäkuntoutus soveltuu erityisesti esikouluikäisille ja ala-asteen alkuvaiheessa oleville lapsille, joilla on toiminnanohjauksen, tarkkaavaisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Yhteistä lapsille on se, että vaikeudet haittaavat heidän sosiaalista toimintakykyään. Ryhmäkuntoutuksen tavoitteina ovat tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen sekä sosiaalisten taitojen vahvistuminen.

Maksusitoumus / Palveluseteli 45x (sis. alkuinfon, lastenryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmä on psykologin ja neuropsykologin ohjaama.

TOTAKU – Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus (kunta, kaupunki)

Etsivät-ryhmä

Ryhmä on suunniteltu lapsille, jotka opiskelevat alakoulun 3-4-luokilla ja joiden pääasiallisimmat haasteet kotona, koulussa ja muissa ympäristöissä liittyvät toiminnanohjausvaikeuksiin. Lapsilla voi olla rinnalla myös muita kognitiivisia vaikeuksia, kuten tarkkaamattomuutta (ADD), kehityksellinen kielihäiriö tai näönvaraisen hahmottamisen vaikeuksia. Lapsille, joilla ylivilkkaus, motorinen levottomuus, malttamattomuus ja/tai käyttäytymisen tai tunteiden säätelyn vaikeudet ovat keskeisimpiä haasteita, ei Etsivät-ryhmä ole heille toteutustapansa ja menetelmiensä pohjalta oikea tukimuoto. Yhteistä ryhmäkuntoutuksen lapsille on se, että toiminnanohjausvaikeudet haittaavat heidän omien taitojensa hyödyntämistä eri tilanteissa, kuten oppitunti- tai kotitehtävätilanteissa.
Ryhmäkuntoutuksen tavoitteena on toiminnanohjaustaitojen vahvistuminen. Ryhmässä harjoitellaan tavoitteellisesti ohjeidenmukaista toimimista, oman toiminnan suunnitelmallisuutta, ajatuksella tekemistä ja huolellisuutta.
Maksusitoumus / Palveluseteli 45x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmä on psykologin ja neuropsykologin ohjaama.

Kulmikkaat lapset (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille (10-12 -vuotiaat), joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia esim. autismikirjon häiriö, lapsuusiän autismi, epätyypillinen autismi, Aspergerin oireyhtymä tai tarkemmin määrittelemätön lapsuuden laaja-alainen kehityksen häiriö, johon liittyy myös muita neuropsykiatrisia oireita. Ryhmän tavoitteita ovat oiretiedostuksen kehittyminen, oireiden kanssa selviytymisen oppiminen muokkaamalla omia toimintatapoja, strategioita ja ajattelutapoja sekä itsetunnon vahvistuminen.

Maksusitoumus / Palveluseteli 45x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat toimintaterapeutti ja psykologi.

Aggression Replacement Training *ART koululaisille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille/nuorille (10–13 vuotiaat), joilla on vaikeuksia käyttäytymisessä, tunnesäätelyssä ja nimenomaan vihaisten tunteiden käsittelyssä. Lapsilla on usein sosiaalisten taitojen pulmia, mutta ryhmässä keskitytään ennen kaikkea vihaisten tunteiden ketjureaktion jäsentämiseen ja vihaisen käyttäytymisen seurauksien ymmärtämiseen. Ryhmässä käydään läpi 10- portainen vihaisuuden hallintaohjelma, jossa edetään vihaisen käyttäytymisen laukaisijoista sen vihjeisiin, rauhoittajiin ja muistuttajiin.

Maksusitoumus / Palveluseteli 45x, ohjaajina psykologi/ psykoterapeutti ja toimintaterapeutti.

Toimintaterapiaryhmät, liikuntapainotteinen (kunta, kaupunki ja Kela)

Ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille (7-12 – vuotiaat), joilla haasteita karkeamotorisissa taidoissa sekä toiminnanohjauksessa ja/tai sosiaalisissa taidoissa. Ryhmässä harjoitellaan toiminnanohjauksen taitoja ja kaveritaitoja, mutta keinot painottuvat karkeamotorisiin toimintoihin eri toimintaympäristöissä, jolloin mahdollistuu myös karkeamotoristen taitojen harjoittelu.

Kunta, kaupunki: Maksusitoumus / Palveluseteli 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmä on kahden toimintaterapeutin ohjaama.

Kela: Maksusitoumus / Palveluseteli 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmää on yhden toimintaterapeutin ohjaama, ryhmässä on 2-4 lasta.

Toimintaterapiaryhmä kouluikäisille lapsille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu kouluikäisille lapsille (7-12 -vuotiaat). Ryhmän tavoitteena on motoristen taitojen harjaannuttaminen, sosiaalisten taitojen koheneminen sekä positiivisen ryhmäkokemuksen luominen ja kaveritaitojen oppiminen.

Kunta, kaupunki: Maksusitoumus / Palveluseteli 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmä on kahden toimintaterapeutin ohjaama.

Kela: Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmää on yhden toimintaterapeutin ohjaama, ryhmässä on 2-4 lasta.

Yläkouluikäiset

Kulmikkaat lapset (kunta, kaupunki

Ryhmä on tarkoitettu nuorille (13–16 -vuotiaat), joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia esim. autismikirjon häiriö, Aspergerin oireyhtymä tai tarkemmin määrittelemätön lapsuuden laaja-alainen kehityksen häiriö, johon liittyy myös muita neuropsykiatrisia oireita. Ryhmän tavoitteita ovat: oiretiedostuksen kehittyminen, oireiden kanssa selviytymisen oppiminen muokkaamalla omia toimintatapoja, strategioita ja ajattelutapoja sekä itsetunnon vahvistuminen.

Maksusitoumus / Palveluseteli 45x (sis. alkuinfon, nuorten ryhmän tapaamiset ja vanhempainryhmät). Ryhmää ohjaavat toimintaterapeutti ja psykologi.

Toimintaterapiaryhmä yläkouluikäisille nuorille (kaupunki, kunta ja Kela)

Ryhmä on tarkoitettu kouluikäisille nuorille (12–15 -vuotiaille). Ryhmän tavoitteena on motoristen taitojen harjaannuttaminen, omatoimisuustaitojen vahvistaminen, sosiaalisten taitojen koheneminen, ihmissuhteet sekä positiivisen ryhmäkokemuksen luominen.

Kunta, kaupunki: Maksusitoumus / Palveluseteli 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaatio). Ryhmä on kahden toimintaterapeutin ohjaama.

Kela: Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempienryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmä on yhden toimintaterapeutin ohjaama, ryhmässä on 2-4 lasta.

Aggression Replacement Training *ART koululaisille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille/nuorille (10–13 vuotiaat), joilla on vaikeuksia käyttäytymisessä, tunnesäätelyssä ja nimenomaan vihaisten tunteiden käsittelyssä. Lapsilla on usein sosiaalisten taitojen pulmia, mutta ryhmässä keskitytään ennen kaikkea vihaisten tunteiden ketjureaktion jäsentämiseen ja vihaisen käyttäytymisen seurauksien ymmärtämiseen. Ryhmässä käydään läpi 10- portainen vihaisuuden hallintaohjelma, jossa edetään vihaisen käyttäytymisen laukaisijoista sen vihjeisiin, rauhoittajiin ja muistuttajiin.

Maksusitoumus / Palveluseteli 45x, ohjaajina psykologi/ psykoterapeutti ja toimintaterapeutti.

Miten hoitopolku alkaa?

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, kunnan tai kaupungin, Kelan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Ryhmän nimen yhteyteen on merkitty, millä maksusitoumuksilla ryhmään voi hakea.

Ryhmiin ilmoittaudutaan lomakkeella, joka lähetetään meille suojatun sähköpostin kautta tai osoitteeseen Hippo Terapiaklinikka, Ryhmähakemus, Hataanpään valtatie 26, 33100 Tampere.

Ilmoittautumislomakkeen (pdf) täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivuuden lapselle, nuorelle tai aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan hakemuksen täyttäneelle yhteyshenkilölle, jonka jälkeen voimme käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Kysy lisää vapaista paikoista ja muista käytännön järjestelyistä asiakaskoordinaattoriltamme p. 050 348 3975 tai tampere@hippoterapiaklinikka.fi. Voit myös tilata esitteen kevään ryhmistä: kirsi.orvola@hippoterapiaklinikka.fi. Kuntoutuksen sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa aluejohtaja Katja Mäkiluoma p. 040 727 1712, katja.makiluoma@hippoterapiaklinikka.fi.