Terapiaryhmät Oulu

Ryhmä- ja monimuotokuntoutus antaa vertaistukea ja turvallisen ympäristön harjoitella arkielämän taitoja ja sosiaalista vuorovaikutusta. Ryhmät kootaan kuntoutujista, jotka tarvitsevat tukea ja harjoitusta samankaltaisissa asioissa.

Miten varaan paikan?

Puheterapiaryhmät 

Pragmaattisten kielellisten taitojen ryhmät 7–9 v.  

Ryhmä on suunnattu lapsille, joilla on kielellisiin vaikeuksiin liittyviä kielen käytön tai sosiaalisten taitojen pulmia. Ryhmä voi toimia esim. jatkokuntoutuksena yksilöllisen puheterapian jälkeen.
Ryhmässä vahvistetaan päivittäisissä tilanteissa tärkeitä keskustelun, kerronnan, kielen vastaanottamisen ja muita kielen käytön taitoja. Ryhmän tavoitteet tarkentuvat osallistujien tarpeiden mukaan. Ryhmään otetaan 2–4 lasta, ja ryhmää ohjaa puheterapeutti. 

Ryhmäkuntoutuksen kesto on yksi vuosi, ja se sisältää 40 x 60 min ryhmäkäyntiä sisältäen vanhempien ryhmäohjauskäynnit, minkä lisäksi jaksoon kuuluu kaksi lapsen yksilökäyntiä ja tarvittavat verkostokäynnit.  

 

Lukisieppari alkuopetusikäisille lapsille  

Ryhmä on tarkoitettu alkuopetusikäisille (7–9-vuotiaille) lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita. Ryhmässä harjoitellaan kielellisiä perustaitoja (fonologiset taidot, nimeäminen, kielellinen muisti) sekä lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja. Ryhmässä seurataan lapsen edistymistä ja tuetaan lapsen itsetuntoa oppijana.  

Ryhmäkoko on 2–4 lasta ja ryhmää ohjaa puheterapeutti. Maksusitoumus 40 x 60 min, johon sisältyy vähintään 2 vanhempien ohjauksellista ryhmäkäyntiä. Lisäksi kuntoutusjaksoon kuuluu 2 lapsen yksilökäyntiä ja tarvittavat verkostokäynnit.   

 

Lukisieppari alakouluikäisille 3–4 / 5–6 –luokkalaisille lapsille 

Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita ja joilla taidot eivät ole sujuvoituneet harjoittelusta huolimatta. Tavoitteena on fonologisten taitojen vahvistaminen sekä tarkan lukemisen ja kirjoittamisen harjaannuttaminen vertaisryhmässä. Ryhmässä seurataan lapsen edistymistä ja tuetaan lapsen itsetuntoa oppijana.  

Ryhmäkoko on 2–4 lasta ja ryhmää ohjaa puheterapeutti. Maksusitoumus 40 x 60 min, johon sisältyy vähintään 2 vanhempien ohjauksellista ryhmäkäyntiä. Lisäksi kuntoutusjaksoon kuuluu 2 lapsen yksilökäyntiä ja tarvittavat verkostokäynnit.   

 

Lukisieppari yläkouluikäisille 7–9–luokkalaisille nuorille 

Ryhmä on tarkoitettu nuorille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita ja joilla taidot eivät ole sujuvoituneet harjoittelusta huolimatta. Tavoitteena on fonologisten taitojen vahvistaminen sekä tarkan lukemisen ja kirjoittamisen harjaannuttaminen vertaisryhmässä. Ryhmässä seurataan nuoren edistymistä ja tuetaan nuoren itsetuntoa oppijana.  

Ryhmäkoko on 2–4 nuorta ja ryhmää ohjaa puheterapeutti. Maksusitoumus 40 x 60 min, johon sisältyy vähintään 2 vanhempien ohjauksellista ryhmäkäyntiä. Lisäksi kuntoutusjaksoon kuuluu 2 nuoren yksilökäyntiä ja tarvittavat verkostokäynnit.   

 

Kielellisten perustaitojen ryhmä  

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille (4–6-vuotiaat) tai kouluikäisille (7–9-vuotiaat) lapsille.
Ryhmässä vahvistetaan leikin ja tarinallisuuden keinoin nimeämistä, käsitteitä, kielellistä tietoisuutta, kerrontaa ja puheen ymmärtämistä.  

Ryhmäkoko on 2–4 lasta ja ryhmää ohjaa puheterapeutti. Maksusitoumus 40 x 60 min, johon sisältyy vähintään 2 vanhempien ohjauksellista ryhmäkäyntiä. Lisäksi kuntoutusjaksoon kuuluu 2 lapsen yksilökäyntiä ja tarvittavat verkostokäynnit. 

 

Luetun ymmärtämisen taitojen ryhmä 5.–7./8.–9. -luokkalaisille 

Ryhmä on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joiden on vaikea omaksua tietoa lukemalla. Ryhmässä harjoitellaan lukemalla oppimista, tavoitteena jäsentää tekstin sisältöä ja hyödyntää luetun muistamisessa erilaisia oppimistekniikoita.  

Ryhmäkoko on 2–4 lasta tai nuorta, ja ryhmää ohjaa puheterapeutti. Maksusitoumus 40 x 60 min, johon sisältyy vähintään 2 vanhempien ohjauksellista ryhmäkäyntiä. Lisäksi kuntoutusjaksoon kuuluu 2 lapsen/nuoren yksilökäyntiä ja tarvittavat verkostokäynnit.   

 

Kielellis-matemaattisten käsitteiden ja päättelyn ryhmä 10–13-vuotiaille  

Ryhmä on kuntouttava ryhmä, jossa harjoitellaan kielellis-matemaattisia peruskäsitteitä, lukukäsitteitä ja lukujonotaitoja matematiikkaa kielellistäen. Myös kielelliset päättelytaidot kehittyvät yhdessä pohtien. Ryhmän harjoituksissa hyödynnetään konkreettista havaintomateriaalia ja erilaisia pelejä. Tavoitteena on onnistumisten ja yhteistyön avulla vahvistaa minäkuvaa ja oppimismotivaatiota. 

Ryhmäkoko on 2–4 lasta tai nuorta ja ryhmää ohjaa puheterapeutti. Maksusitoumus 40 x 60 min, johon sisältyy vähintään 2 vanhempien ohjauksellista ryhmäkäyntiä. Lisäksi kuntoutusjaksoon kuuluu 2 lapsen tai nuoren yksilökäyntiä ja tarvittavat verkostokäynnit.   

 

Toimintaterapiaryhmä alakoululaisille  

Toimintaterapiaryhmä on tarkoitettu 9–12-vuotiaille alakoululaisille, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia (esim. ADHD, autisminkirjon häiriö). Ryhmän tavoitteena on lapsen itsesäätely- ja tunnetaitojen sekä toiminnanohjaustaitojen vahvistuminen. Maksusitoumus 40 x 60 min sisältää lasten ryhmäkerrat ja 2 vanhempien ohjauksellista ryhmäkertaa. Lisäksi lapselle 2 yksilötapaamista. Ryhmän koko 2–4 lasta. Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti, jolla on lisäksi ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus.   

 

Neuropsykologinen ryhmäkuntoutus lapsille 

Lukisieppari  

Ryhmä on tarkoitettu 2.–3. -luokkalaisille lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita ja joilla taidot eivät ole sujuvoituneet harjoittelusta huolimatta. Tavoitteena on fonologisten taitojen vahvistaminen sekä tarkan lukemisen ja kirjoittamisen harjaannuttaminen vertaisryhmässä. Ryhmässä seurataan lapsen edistymistä ja tuetaan lapsen itsetuntoa oppijana.
Maksusitoumus 40 x 60 min (sisältää alkuinfon, lastenryhmät ja mahdollisen kouluneuvottelun). Ryhmää ohjaa neuropsykologi. 

 

Musiikkiterapia 4–17-vuotiaille 

Ryhmään osallistuminen ei edellytä musiikillisia taitoja. Musiikki tarjoaa non-verbaalisen välineen haasteiden käsittelylle, jolloin asiakas saa mahdollisuuden käsitellä asiaansa itsestään etäämpänä turvallisessa vuorovaikutuksessa. Tällöin musiikki on tekemisen kohteena. Ryhmässä käytetään musiikkiterapian menetelmiä, kuten musiikin kuuntelua, laulamista, soittamista, improvisointia, laulujen tekemistä, musiikkimaalausta ja liikkumista musiikin mukaan. 

Kohderyhmät: 

Lapset: 4–6-vuotiaat (alle kouluikäiset) ja 7–11-vuotiaat  

Nuoret: 12–17-vuotiaat  

Ryhmäkoko: 2–4 osallistujaa  

Tavoite: yksilöllisten terapiatavoitteiden mukainen työskentely ryhmätilanteessa, jossa sosiaalinen liittyminen ja musiikillinen vuorovaikutus sekä vastavuoroisuus luovat mahdollisuuden vertaistuen kokemuksille. Ryhmässä asiakas altistuu turvallisessa ympäristössä sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja samalla harjaantuu toimimaan niissä omat haasteensa huomioiden. Jokaiselle ryhmälle luodaan tarkemmat tavoitteet sekä yksilökohtaiset tavoitteet. Tavoitteet voivat liittyä mm. tarkkaavuuden kohdentamiseen, itseilmaisuun, itsetuntemukseen, itseluottamukseen sekä vuorovaikutustaitoihin, ympäristön hahmottamiseen ja oman toiminnan jäsentämiseen. 

Ryhmäterapian rakenne: ryhmätapaamisia 10–40 kertaa ja terapiakerran kesto 60 minuuttia, yksilökäyntejä á 60 min yhteensä 2 kpl/asiakas terapiasuhteen alussa (alkukartoitus, ryhmäterapian käytänteet sekä GAS-tavoitteet yhdessä huoltajan kanssa) ja lopussa (loppukeskustelu yhdessä huoltajan kanssa), vähintään 2 kpl 60 min ryhmätapaamisista toteutuu vanhempien ohjauksellisina ryhmäkäynteinä, lisäksi mahdollisia verkostokäyntejä. 

Musiikkiryhmäterapiaa toteuttavat musiikkiterapeutit Katri Juntunen ja Pia Kvist, lisätietoja sähköpostiosoite katri.juntunen@mehilainen.fi ja pia.kvist@mehilainen.fi 

 

 

Miten hoitopolku alkaa?

Mehiläinen Terapiaklinikan terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, kunnan tai kaupungin, Kelan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Ryhmän nimen yhteyteen on merkitty, millä maksusitoumuksilla ryhmään voi hakea.

Ryhmiin ilmoittaudutaan lomakkeella, joka lähetetään meille suojatun sähköpostin kautta tai osoitteeseen Mehiläinen Terapiaklinikka, Uusikatu 53, 90120 Oulu.

Ilmoittautumislomakkeen (pdf) täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivuuden lapselle, nuorelle tai aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan hakemuksen täyttäneelle yhteyshenkilölle, jonka jälkeen voimme käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Kysy lisää vapaista paikoista ja muista käytännön järjestelyistä asiakaskoordinaattoriltamme p. 050 449 7739 tai sähköpostilla oulu.terapiaklinikka@mehilainen.fi. Kuntoutuksen sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa aluejohtaja Lea Oja p. 044 9712517 tai lea.oja@mehilainen.fi.