Terapiaryhmät Kuopio

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, vakuutusyhtiön, kunnan/kaupungin tai Kelan maksusitoumuksella. Ryhmän nimen kohdalle on merkitty millä maksusitoumuksilla ryhmään voi hakea.

Ryhmiin ilmoittaudutaan tulostamalla ilmoittautumislomake ja lähettämällä se Hippo Terapiaklinikka Oy, Ryhmähakemus, Kirkkokatu 1, 70100 Kuopio tai turvasähköpostin kautta.

Lähetä suojattu sähköposti

Ilmoittautumislomakkeen(pdf) täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö (toimii yhteyshenkilönä), joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivan lapselle/nuorelle/aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan yhteyshenkilölle, jonka jälkeen hoitava taho voi käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Huomio! 1.1.2019 alkaen Kelan ryhmiä ohjaa 1 terapeutti ja ryhmissä on 2-4 lasta/nuorta, aikuisten ryhmissä 4-5 kuntoutujaa.

Tiedustelut
Lisätietoja Kuopion ryhmistä antavat asiakaskoordinaattori Sanna Leppänen, puh. 050 324 8390, sanna.leppanen@hippoterapiaklinikka.fi sekä palveluvastaava Sari Pekkarinen, puh. 046 923 7490, sari.pekkarinen@hippoterapiaklinikka.fi.

 

ALLE KOULUIKÄISET

Artikulaatio Akatemia (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu esikouluikäisille lapsille, joilla on äännevirheitä. Ryhmässä on yhteiset ja yksilölliset tavoitteet. Jakson aikana korjataan äännevirheitä ryhmässä tehtävien harjoitteiden ja kotiharjoitteiden avulla. Ryhmä sisältää vanhempien ohjauksen. Ryhmä kokoontuu 10 kertaa. Ryhmää ohjaa puheterapeutti. Toteuttamispaikka päiväkodin/esikoulun tilat tai Hippo Terapiaklinikka.

Sosiaalisten taitojen kuntoutus pienille lapsille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu lapsille (5–7 -vuotiaat), jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen, negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen. Maksusitoumus 25x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaavat psykoterapeutti ja toimintaterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka tai päiväkodin/esikoulun tilat.

Kielellisten perustaitojen ryhmä alle kouluikäisille lapsille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, jotka hyötyvät puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä (viittomat, kuvat, kansiot, iPad). Ryhmässä harjoitellaan ääntämisen, nimeämisen ja kertovan puheen taitoja ja käsitteitä sekä tehdään puheen ymmärtämistä tukevia harjoituksia. Ryhmässä harjoitellaan myös hieno- ja karkeamotorisia taitoja. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaa puheterapeutti. Toteutumispaikka Hippo Terapiaklinikka.

Alle kouluikäisten autististen lasten ryhmä (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille (alle 7 vuotiaat), joilla on autismi-diagnoosi tai selviä autismin piirteitä. Ryhmän tavoitteena on tukea kuvien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien (kansiot) käyttöä sekä opastaa taitojen siirtämistä arkielämään. Ryhmässä harjoitellaan myös hieno- ja karkeamotorisia taitoja. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaa puheterapeutti. Toteutumispaikka Hippo Terapiaklinikka.

Alle kouluikäisten kehitysvammaisten kielellinen ryhmä (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, jotka hyötyvät puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä (viittomat, kuvat, kansiot, Ipad). Ryhmässä harjoitellaan nimeämisen ja kertovan puheen taitoja ja käsitteitä sekä tehdään puheen ymmärtämistä tukevia harjoituksia. Kielellisten taitojen lisäksi kuntoutuksessa tuetaan työskentelytaitoja sekä ryhmässä toimimisen taitoja kuten toisten huomioimista, keskittymistä yhteiseen tekemiseen ja yhteisten sääntöjen noudattamista. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa päiväkoti- konsultaation). Ryhmää ohjaa puheterapeutti. Toteutumispaikka Hippo Terapiaklinikka.

Musiikkiterapiaryhmä YksiKaksi (Kela, kunta, kaupunki)

Lapsi kasvaa, leikkii ja oppii musiikin kautta! Ensisijaisena kommunikointikeinonaan puhetta käyttävien alle kouluikäisten kehitysvammaisten lasten musiikkiterapiaryhmä, jotka tarvitsevat tukea tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Ryhmän tavoitteina ovat itseilmaisun vahvistaminen sekä parempien vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Ryhmäharjoitukset sisältävät leikkimistä, laulamista, liikkumista, tanssimista sekä monipuolisesti erilaisten instrumenttien soittamista, jotka tukevat lapsen itseluottamusta, kehon- ja ympäristön hahmottamista ja lapsen sosiaalista toimintakykyä. Ryhmässä opetellaan myös kuvionuotteja ja niiden käyttämistä vapaa-ajalla tukemaan kuntoutusta. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaa musiikkiterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

”Tahti” Musiikkiterapiaa autismikirjon lapsille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, joilla on autismi-diagnoosi tai selviä autismin piirteitä. Ryhmässä opetellaan jäljittely- joustavuus- ja työskentelytaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja kuten toisten huomioimista ja keskittymistä yhteiseen tekemiseen. Ryhmässä käytetään musiikkiterapian menetelmiä ja tavoitteena on vuorovaikutuksen lisääminen. Ryhmäharjoitukset sisältävät leikkimistä, laulamista, liikkumista, tanssimista sekä monipuolisesti erilaisten instrumenttien soittamista, jotka tukevat lapsen itseluottamusta, kehon- ja ympäristön hahmottamista ja lapsen sosiaalista toimintakykyä. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaa musiikkiterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

Motoriikkaryhmä lapsille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu alle kouluikäisille lapsille, joilla on haasteita motoriikan ja kehonhallinnan kanssa. Ryhmän tavoitteena on lasten motoriikan, itseluottamuksen ja sosiaalisten taitojen harjaantuminen. Ryhmässä tehdään mahdolliset alku- ja lopputestit. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät ja mahdollisen päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaa fysioterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

 

ALAKOULUIKÄISET

Sosiaalisten taitojen kuntoutus alakouluikäisille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu kouluikäisille lapsille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen, negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen. Maksusitoumus 25x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat psykoterapeutti ja toimintaterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

Kielellisten perustaitojen ryhmä kouluikäisille lapsille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu kouluikäisille lapsille, jotka hyötyvät puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä (viittomat, kuvat, kansiot, iPad) Ryhmässä harjoitellaan ääntämisen, nimeämisen ja kertovan puheen taitoja ja käsitteitä sekä tehdään puheen ymmärtämistä tukevia harjoituksia. Ryhmässä harjoitellaan myös hieno- ja karkeamotorisia taitoja. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa puheterapeutti. Toteutumispaikka Hippo Terapiaklinikka.

Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus kouluikäisille lapsille TOTAKU (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunniteltu lapsille (noin 7–9 -vuotiaat), joilla on neurologisen kehityksen erityisvaikeuksia (kuten ADHD, Touretten oireyhtymä) tai vastaavia vaikeuksia. Ryhmäkuntoutus soveltuu erityisesti esikouluikäisille ja ala-asteen alkuvaiheessa oleville lapsille, joilla on toiminnanohjauksen, tarkkaavaisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Yhteistä lapsille on se, että vaikeudet haittaavat heidän sosiaalista toimintakykyään. Ryhmäkuntoutuksen tavoitteina ovat tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen sekä sosiaalisten taitojen vahvistuminen. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmä on psykoterapeutin ja toimintaterapeutin ohjaama. Kelan ryhmiä ohjaa toimintaterapeutti. Toteutumispaikka Hippo Terapiaklinikka.

Aggression Replacement Training *ART koululaisille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille (noin 9 – 12 – vuotiaat), joilla on vaikeuksia käyttäytymisessä, tunnesäätelyssä ja nimenomaan vihaisten tunteiden käsittelyssä. Lapsilla on usein sosiaalisten taitojen pulmia, mutta ryhmässä keskitytään ennen kaikkea vihaisten tunteiden ketjureaktion jäsentämiseen ja vihaisen käyttäytymisen seurauksien ymmärtämiseen. Ryhmässä käydään läpi 10-portainen vihaisuuden hallintaohjelma, jossa edetään vihaisen käyttäytymisen laukaisijoista sen vihjeisiin, rauhoittajiin ja muistuttajiin. Ryhmän tarkoitus on auttaa lasta tunnistamaan vihamielisen käyttäytymisen noidankehä. Harjoitusten lisäksi ryhmän jäsenet täyttävät viikoittain kuvallisen ”häsläämispäiväkirjan”, jossa jäsennetään viikon aikana tapahtunut aggressiivinen tapahtumaketju. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä mahdollisen koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat musiikkiterapeutti ja toimintaterapeutti. Kelan ryhmiä ohjaa musiikkiterapeutti/toimintaterapeutti. Toteutumispaikka Hippo Terapiaklinikka.

Kouluikäisten autististen ryhmä (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu kouluikäisille lapsille, joilla on autismi-diagnoosi tai selviä autismin piirteitä. Ryhmän tavoitteena on tukea kuvien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien (kansiot) käyttöä sekä opastaa taitojen siirtämistä arkielämään. Ryhmässä harjoitellaan kielellisten taitojen lisäksi työskentelytaitoja sekä ryhmässä toimimisen taitoja kuten toisten huomioimista, keskittymistä yhteiseen tekemiseen ja yhteisten sääntöjen noudattamista. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä mahdollisen koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa puheterapeutti. Toteutumispaikka Hippo Terapiaklinikka.

Kouluikäisten kehitysvammaisten kielellinen ryhmä (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu kouluikäisille lapsille, jotka hyötyvät kielellisen tietoisuuden ja kielellisten taitojen vahvistamisesta, puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä (viittomat, kuvat, kansiot, Ipad). Ryhmässä harjoitellaan nimeämisen ja kertovan puheen taitoja sekä käsitteitä ja tehdään puheen ymmärtämistä tukevia harjoituksia. Lisäksi kuntoutuksessa tuetaan luku- ja kirjoitustaitojen kehittymistä. Kielellisten taitojen lisäksi kuntoutuksessa tuetaan työskentelytaitoja sekä ryhmässä toimimisen taitoja kuten toisten huomioimista, keskittymistä yhteiseen tekemiseen ja yhteisten sääntöjen noudattamista. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat puheterapeutti ja toimintaterapeutti. Kelan ryhmiä ohjaa puheterapeutti. Toteutumispaikka Hippo Terapiaklinikka.

Musiikkiterapiaryhmä YksiKaksi (Kela, kunta, kaupunki)

Lapsi kasvaa, leikkii ja oppii musiikin kautta! Ensisijaisena kommunikointikeinonaan puhetta käyttävien alakouluikäisten kehitysvammaisten lasten musiikkiterapiaryhmä, jotka tarvitsevat tukea tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Ryhmän tavoitteina ovat itseilmaisun vahvistaminen sekä parempien vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Ryhmäharjoitukset sisältävät leikkimistä, laulamista, liikkumista, tanssimista sekä monipuolisesti erilaisten instrumenttien soittamista, jotka tukevat lapsen itseluottamusta, kehon- ja ympäristön hahmottamista ja lapsen sosiaalista toimintakykyä. Ryhmässä opetellaan myös kuvionuotteja ja niiden käyttämistä vapaa-ajalla tukemaan kuntoutusta. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät, sekä mahdollisen koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa musiikkiterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

”Tahti” Musiikkiterapiaa autismikirjon lapsille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille, joilla on autismi-diagnoosi tai selviä autismin piirteitä. Ryhmässä opetellaan jäljittely- joustavuus- ja työskentelytaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja kuten toisten huomioimista ja keskittymistä yhteiseen tekemiseen. Ryhmässä käytetään musiikkiterapian menetelmiä ja tavoitteena on vuorovaikutuksen lisääminen. Ryhmäharjoitukset sisältävät leikkimistä, laulamista, liikkumista, tanssimista sekä monipuolisesti erilaisten instrumenttien soittamista, jotka tukevat lapsen itseluottamusta, kehon- ja ympäristön hahmottamista ja lapsen sosiaalista toimintakykyä. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät, sekä mahdollisen koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa musiikkiterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

Motoriikkaryhmä lapsille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu alakouluikäisille lapsille, joilla on haasteita motoriikan ja kehonhallinnan kanssa. Ryhmän tavoitteena on lasten motoriikan, itseluottamuksen ja sosiaalisten taitojen harjaantuminen. Ryhmässä tehdään mahdolliset alku- ja lopputestit. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät ja mahdollisen koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa fysioterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

 

YLÄKOULUIKÄISET

Sosiaalisten taitojen kuntoutus nuorille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu nuorille (12–15 -vuotiaat), jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen. Maksusitoumus 25x (sis. alkuinfon, nuortenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat psykoterapeutti ja toimintaterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

HYVÄ TYYPPI! –ryhmä kouluikäisille lapsille/nuorille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille/nuorille (12 – 14 –vuotiaat), joita on koulukiusattu. Tavoitteena on tukea lasta käsittelemään kiusaamisen aiheuttamia kipeitä kokemuksia, ymmärtämään mistä kiusaamisessa on kysymys, uskaltamaan uusien kaverisuhteiden luomista ja saamaan ryhmässä positiivisia joukkoon kuulumisen kokemuksia. Lisäksi tuetaan positiivisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä. Maksusitoumus 25x (sis. alkuinfon, lasten/nuortenryhmät, vanhempienryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa psykoterapeutti. Toteutumispaikkana on Hippo Terapiaklinikka.

Nuorten vuorovaikutustaitojen kuntoutusryhmä (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu nuorille, joilla on haasteita vuorovaikutustaidoissa. Ryhmä on tukea antava ja turvallinen tapa harjoitella vuorovaikutustaitojen kehittämistä ja itseluottamusta. Ryhmä auttaa myös tutkimaan omia tunteita. Ryhmän tavoitteena on antaa myönteisiä kokemuksia vuorovaikutuksesta, itseluottamusta ryhmässä toimimiseen, sekä mahdollisuuden uusien ystävyyssuhteiden luomiseen ja toiminnallisten kokemusten laajeneminen. Ryhmässä käytetään esimerkiksi luovaa terapiaa, keskustelua ja vuorovaikutustaitoja vahvistavia toimintoja. Maksusitoumus 25x (sis. alkuinfon, nuortenryhmät, vanhempienryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa psykoterapeutti. Ryhmä järjestetään Hippo terapiaklinikan tiloissa tai ryhmäläisten kanssa yhdessä sovitussa toimintaympäristössä.

Aggression replacement training *ART® (Kela, kunta, kaupunki)
Ryhmä on tarkoitettu nuorille (noin 13 – 15 – vuotiaat), joilla on vaikeuksia käyttäytymisessä, tunnesäätelyssä ja nimenomaan vihaisten tunteiden käsittelyssä. Lapsilla on usein sosiaalisten taitojen pulmia, mutta ryhmässä keskitytään ennen kaikkea vihaisten tunteiden ketjureaktion jäsentämiseen ja vihaisen käyttäytymisen seurauksien ymmärtämiseen. Ryhmässä käydään läpi 10-portainen vihaisuuden hallintaohjelma, jossa edetään vihaisen käyttäytymisen laukaisijoista sen vihjeisiin, rauhoittajiin ja muistuttajiin. Ryhmän tarkoitus on auttaa lasta tunnistamaan vihamielisen käyttäytymisen noidankehä. Harjoitusten lisäksi ryhmän jäsenet täyttävät viikoittain kuvallisen ”häsläämispäiväkirjan”, jossa jäsennetään viikon aikana tapahtunut aggressiivinen tapahtumaketju. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, nuortenryhmät, vanhempainryhmät sekä mahdollisen koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat musiikkiterapeutti ja toimintaterapeutti. Kelan ryhmiä ohjaa musiikkiterapeutti/toimintaterapeutti. Toteutumispaikka Hippo Terapiaklinikka.

”Ääntä” Musiikkiterapiaa nuorille (Kela, kunta, kaupunki)

Nuorten musiikkiterapiaryhmän tavoite on edistää nuoruusiän kasvua ja kehitystä luovia menetelmiä käyttäen. Jokaiselle nuorelle muodostetaan omat tavoitteet henkilökohtaisten haasteiden pohjalta, jotka voivat esimerkiksi liittyä keskittymiskykyyn, tunteiden hallitsemiseen, sosiaalisiin taitoihin tai itseilmaisun vaikeuksiin. Ryhmässä muun muassa soitamme yhdessä, teemme omaa musiikkia, opimme itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja ja tulemme kuulluiksi musiikin ja verbalisoinnin keinoin. Musiikkiterapiaryhmä edellyttää kykyä ryhmämuotoiseen työskentelyyn mutta ei edellytä musiikillista osaamista eikä aikaisempaa kokemusta musiikillisesta työskentelystä. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, nuortenryhmät, vanhempainryhmät ja mahdollisen koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa musiikkiterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

 

AIKUISET

HYVÄ TYYPPI! –ryhmä aikuisille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu aikuisille, joiden koulukiusaustausta heijastuu edelleen jokapäiväiseen elämään vaikeuttaen ihmissuhteiden solmimista ja työssä selviytymistä. Tavoitteena on tukea käsittelemään kiusaamisen aiheuttamia kipeitä kokemuksia, ymmärtämään mistä kiusaamisessa on kysymys, uskaltamaan uusien suhteiden luomista ja saamaan ryhmässä positiivisia joukkoon kuulumisen kokemuksia. Lisäksi tuetaan itseluottamuksen kehittymistä. Maksusitoumus 25x (sis. alkuinfon, aikuistenryhmät sekä puolisoiden vertaistukiryhmät). Ryhmää ohjaa psykoterapeutti. Toteutumispaikkana on Hippo Terapiaklinikka.

Afasiaryhmä aikuisille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu afaattisille henkilöille, joiden kommunikaatiohäiriö hankaloittaa vuorovaikutusta muiden kanssa ja mahdollisuutta osallistua aktiiviseen sosiaaliseen elämään. Puheterapeutin ohjaama afasiaryhmä tukee sopeutumista muuttuneeseen tilanteeseen ja uusien voimavarojen ja kommunikointimahdollisuuksien löytämistä, niiden käytön harjoittelua ja hyväksymistä. Ryhmän tavoitteena on harjaannuttaa arkikeskusteluun osallistumista ja ymmärtämistä, muististrategioiden harjaannuttamista, tunteiden käsittelyä ja oiretiedostuksen vahvistamista. Lisäksi tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja vertaistuen mahdollistaminen. Ryhmä kokoontuu 40 kertaa vuodessa, sisältäen infotapaamisen, ryhmätapaamiset ja puolisoiden vertaistukiryhmät. Toteutumispaikkana on Hippo Terapiaklinikka.

Uupumuksen kanssa kamppailevien aikuisten ryhmä (kunta, kaupunki)

Ryhmän tarkoituksena on tukea elämässä jaksamista sekä tunnistaa itsessä ja omassa elämässä tekijöitä, jotka vaativat kohtuuttomasti voimavaroja. Ryhmä on suunnattu esimerkiksi työuupumuksesta sairauslomalla oleville ja uupumuksen eri vaiheissa kamppaileville aikuisille. Teemme matkaa keskustellen ja hyödyntäen Luovuusterapeuttisia menetelmiä, kuten kuvaa, väriä, muotoa ja mielikuvaa. Luovuusterapeuttisessa työskentelyssä sanat ovat toissijaisia ja kontakti pyritään saaman ihmisen eheään luovaan osaan, josta saa voimaa uupumuksen syiden tutkimiseen. (Lähteenä käytetty ©WTK koul.ohj. materiaalia). Ryhmä kokoontuu 25 kertaa. Ryhmää ohjaa psykoterapeutti ja luovuusterapian asiantuntija (©WTK koul.ohj.). Toteutumispaikkana on Hippo Terapiaklinikka.

ADHD, aikuiset (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu ADHD aikuisille ja ryhmän tavoitteena on antaa voimia arjen haasteisiin ja ennaltaehkäistä uupumusta. Ryhmän aikana tehdään matalan kynnyksen, fysioterapeutin suunnittelemaa ja ohjaamaa, fyysistä aktiviteettia, jossa pärjää kaikentasoisella kunnolla. Aktiviteeteissa otetaan huomioon arjen haasteet, kuten esim. työn, opiskelun ja perheen yhteensovittaminen. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon ja aikuistenryhmät). Ryhmää ohjaa fysioterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

”Campiare” – Musiikkiterapiaa aikuisille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmämuotoinen musiikkiterapia sopii aikuisille, joilla on tavoitteellisesti halua muodostaa uusia ajattelu- ja toimintatapoja elämäänsä. Musiikkiterapian avulla voidaan muun muassa edistää ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja, kehittää mielen- ja kehonhallintaa sekä löytää uusia vahvuuksia itsestä. Käytämme laajasti musiikin eri käyttömahdollisuuksia, kuten esimerkiksi yhdessä soittaminen, rentoutumismenetelmät, äänenkäyttö, laululujen tekeminen ja musiikin kuunteleminen. Musiikkiterapia on luova prosessi, johon kuuluu myös esille nousevien asioiden verbalisointi. Musiikkiterapiaryhmä edellyttää kykyä ryhmämuotoiseen työskentelyyn mutta ei edellytä musiikillista osaamista eikä aikaisempaa kokemusta musiikillisesta työskentelystä. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon ja aikuistenryhmät). Ryhmää ohjaa musiikkiterapeutti. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

 

RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄT

Meiltä voi tiedustella mahdollisuutta räätälöidä tilaavan organisaation tarpeisiin sopivia ryhmiä, mikäli ryhmään on tulossa vähintään neljä osallistujaa. Toteutus voi tapahtua joko Hippo Terapiaklinikan tai tilaajan tiloissa. Räätälöityjen ryhmien toteuttamismahdollisuus riippuu käytettävissämme olevasta terapeuttiresurssista.