Terapia­ryhmät Jyväskylä

Ryhmä- ja monimuotokuntoutus antaa vertaistukea ja turvallisen ympäristön harjoitella arkielämän taitoja ja sosiaalista vuorovaikutusta. Ryhmät kootaan kuntoutujista, jotka tarvitsevat tukea ja harjoitusta samankaltaisissa asioissa.

Miten varaan paikan?

Alle kouluikäiset

Matematiikan varhaistaitojen ryhmä (Kela, kunta, kaupunki) UUTUUS!

Matematiikan taitojen kehittymistä kuvaa vahvasti taitojen rakentuminen aiemmin opittujen varaan. Koulussa opeteltavien matematiikantaitojen perusta nojaa vahvasti varhaisiin matemaattisiin taitoihin ja siksi matemaattisten taitojen tukeminen ennen kouluikää on tärkeää.Matematiikan valmiuksien tukemiseen suunniteltu ryhmä on tarkoitettu 5-6 vuotiaille lapsille, joiden lukukäsitteen, lukujonotaidon ja laskemisen taidon kehittymisessä on havaittavissa pulmia. Ryhmässä matematiikan varhaisia taitoja harjoitellaan leikkien ja pelien muodossa matematiikkaa kielellistäen ja yhdessä pohtien. Maksusitoumus 20x (sis. alkuinfo, lastentyhmät, vanhempainryhmät, päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaa neuropsykologi Tuire Koponen (Kela, kunta, kaupunki). Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Alle kouluikäisten autististen lasten ryhmä (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, joilla on autismi-diagnoosi tai selviä autismin piirteitä. Ryhmän tavoitteena on tukea kuvien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien (kansiot) käyttöä sekä opastaa taitojen siirtämistä arkielämään. Ryhmässä harjoitellaan kielellisten taitojen lisäksi työskentelytaitoja sekä ryhmässä toimimisen taitoja kuten toisten huomioimista, keskittymistä yhteiseen tekemiseen ja yhteisten sääntöjen noudattamista. Ryhmässä sovelletaan myös musiikkiterapian menetelmiä ja sen osalta tavoitteena on tunteiden ja itseilmaisun tukeminen sekä positiivisten vuorovaikutuksen lisääminen. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät, päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaavat puheterapeutti ja musiikkiterapeutti (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa puheterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Alle kouluikäisten kehitysvammaisten kielellinen ryhmä (Kela)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, jotka hyötyvät puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä (viittomat, kuvat, kansiot, Ipad). Ryhmässä harjoitellaan nimeämisen ja kertovan puheen taitoja ja käsitteitä sekä tehdään puheen ymmärtämistä tukevia harjoituksia. Kielellisten taitojen lisäksi kuntoutuksessa tuetaan työskentelytaitoja sekä ryhmässä toimimisen taitoja kuten toisten huomioimista, keskittymistä yhteiseen tekemiseen ja yhteisten sääntöjen noudattamista. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa päiväkoti-konsultaation). Ryhmää ohjaa puheterapeutti ja se on tarkoitettu ensisijaisesti Kelan vaikeavammaisille. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Sosiaalisten taitojen kuntoutus pienille lapsille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu lapsille (5–7 -vuotiaat), jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen, negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen. Maksusitoumus 20x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaavat toimintaterapeutti/musiikkiterapeutti ja psykoterapeutti (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Kielellisten perustaitojen ryhmä alle kouluikäisille lapsille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, jotka hyötyvät puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä (viittomat, kuvat, kansiot, iPad) Ryhmässä harjoitellaan ääntämisen, nimeämisen ja kertovan puheen taitoja ja käsitteitä sekä tehdään puheen ymmärtämistä tukevia harjoituksia. Ryhmässä harjoitellaan myös hieno- ja karkeamotorisia taitoja. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa puheterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Kielellisten perustaitojen ryhmä alle kouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille, jotka hyötyvät puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä (viittomat, kuvat, kansiot, iPad) Ryhmässä harjoitellaan ääntämisen, nimeämisen ja kertovan puheen taitoja ja käsitteitä sekä tehdään puheen ymmärtämistä tukevia harjoituksia. Ryhmässä harjoitellaan myös hieno- ja karkeamotorisia taitoja. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa puheterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Verbaalisen dyspraksian ryhmä alle kouluikäisille lapsille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, joilla on vaikeuksia puheen tuotossa. Ryhmän tavoitteena on puheen tuoton selkiyttämisen ohella kielellisen tietoisuuden vahvistaminen sekä luku- ja kirjoitustaitojen vahvistaminen vertaistukiryhmässä. Ryhmässä harjoitellaan ääntämisen, nimeämisen ja kertovan puheen taitoja ja käsitteitä, sekä tehdään puheen ymmärtämistä tukevia harjoituksia. Toisten huomioiminen, keskittyminen yhteiseen tekemiseen sekä yhteisten sääntöjen noudattaminen korostuvat myös ryhmäharjoituksissa. Kuntoutuksessa käytetään mm. *OPT- menetelmää ja ryhmä sisältää yksilölliset tavoitteet kotiharjoitusohjeineen. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä mahdollisen päiväkotikonsultaation). Ryhmää ohjaa puheterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Alakouluikäiset

Tuntevat – Lasten toimintaterapiaryhmä (Kela, kunta, kaupunki) UUTUUS!

Tuntevat – lasten toimintaterapia ryhmässä tavoitteena on tunnetaitojen kehittyminen. Ryhmään osallistuvilla lapsilla (n. 6-8-vuotiaat) voi olla esim. neuropsykiatrisia, oppimiseen, aistisäätelyyn, motoriikkaan tai toiminnan ohjaukseen liittyviä haasteita, jotka osaltaan vaikeuttavat näiden psyykkisten taitojen oppimista. Tuntevat- ryhmässä tavoitteena on lisätä lapsen tietoisuutta omista tunteistaan ja vahvistaa lapsen tunnekehoyhteyttä, lisätä lapsen kykyä säädellä omia tunteita sekä oppia ilmaisemaan tunteita niin, että arjen konfliktitilanteet vähenevät. Ryhmässä tavoitteena on, että lapsen kokemus omista vaikuttamismahdollisuuksista omaan oloonsa kasvaa ja hän voi kokea vahvempaa pystyvyyttä toimia itsensä kanssa erilaisissa tilanteissa. Tämän kautta lapsen itsetunto voi vahvistua. Tunnetaitoja harjoitellaan monimenetelmällisesti luovin ja toiminnallisin keinoin. Maksusitoumus 30x (sis. alkuinfon, yksilökäynnit 2x). Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti Minna Haapoja. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Kulmikkaat lapset (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille (10–12 -vuotiaat), joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia (esim. autisminkirjon häiriö, Tourette, OCD tai ADHD, johon liittyy myös muita neuropsykiatrisia oireita). Ryhmän tavoitteita ovat oiretiedostuksen kehittyminen, oireiden kanssa selviytymisen oppiminen muokkaamalla omia toimintatapoja, strategioita ja ajattelutapoja sekä itsetunnon vahvistuminen. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat musiikkiterapeutti/toimintaterapeutti ja psykoterapeutti (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Aggression replacement training *ART® (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille (noin 9 – 12 – vuotiaat), joilla on vaikeuksia käyttäytymisessä, tunnesäätelyssä ja nimenomaan vihaisten tunteiden käsittelyssä. Lapsilla on usein sosiaalisten taitojen pulmia, mutta ryhmässä keskitytään ennen kaikkea vihaisten tunteiden ketjureaktion jäsentämiseen ja vihaisen käyttäytymisen seurauksien ymmärtämiseen. Ryhmässä käydään läpi 10-portainen vihaisuuden hallintaohjelma, jossa edetään vihaisen käyttäytymisen laukaisijoista sen vihjeisiin, rauhoittajiin ja muistuttajiin. Ryhmän tarkoitus on auttaa lasta tunnistamaan vihamielisen käyttäytymisen noidankehä. Harjoitusten lisäksi ryhmän jäsenet täyttävät viikoittain kuvallisen ”häsläämispäiväkirjan”, jossa jäsennetään viikon aikana tapahtunut aggressiivinen tapahtumaketju. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät 5x sekä mahdollisen koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat toimintaterapeutti ja musiikkiterapeutti (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa  toimintaterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Kielellisten perustaitojen ryhmä kouluikäisille lapsille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu kouluikäisille lapsille, jotka hyötyvät puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä (viittomat, kuvat, kansiot, iPad). Ryhmässä harjoitellaan ääntämisen, nimeämisen ja kertovan puheen taitoja ja käsitteitä sekä tehdään puheen ymmärtämistä tukevia harjoituksia. Ryhmässä harjoitellaan myös hieno- ja karkeamotorisia taitoja. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa puheterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Kielellisten perustaitojen ryhmä maahanmuuttajataustaisille kouluikäisille lapsille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu kouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille, jotka hyötyvät puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä (viittomat, kuvat, kansiot, iPad). Ryhmässä harjoitellaan ääntämisen, nimeämisen ja kertovan puheen taitoja ja käsitteitä sekä tehdään puheen ymmärtämistä tukevia harjoituksia. Ryhmässä harjoitellaan myös hieno- ja karkeamotorisia taitoja. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa puheterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Kouluikäisten autististen lasten ryhmä (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu kouluikäisille lapsille, joilla on autismi-diagnoosi tai selviä autismin piirteitä. Ryhmän tavoitteena on tukea kuvien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien (kansiot) käyttöä sekä opastaa taitojen siirtämistä arkielämään. Ryhmässä harjoitellaan kielellisten taitojen lisäksi työskentelytaitoja sekä ryhmässä toimimisen taitoja kuten toisten huomioimista, keskittymistä yhteiseen tekemiseen ja yhteisten sääntöjen noudattamista. Ryhmässä sovelletaan myös musiikkiterapian menetelmiä ja sen osalta tavoitteena on tunteiden ja itseilmaisun tukeminen sekä positiivisten vuorovaikutuksen lisääminen. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät, koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat puheterapeutti ja musiikkiterapeutti (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa puheterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Kouluikäisten kehitysvammaisten kielellinen ryhmä (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu kouluikäisille lapsille, jotka hyötyvät kielellisen tietoisuuden ja kielellisten taitojen vahvistamisesta, puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä (viittomat, kuvat, kansiot, Ipad). Ryhmässä harjoitellaan nimeämisen ja kertovan puheen taitoja sekä käsitteitä ja tehdään puheen ymmärtämistä tukevia harjoituksia. Lisäksi kuntoutuksessa tuetaan luku- ja kirjoitustaitojen kehittymistä. Kielellisten taitojen lisäksi kuntoutuksessa tuetaan työskentelytaitoja sekä ryhmässä toimimisen taitoja kuten toisten huomioimista, keskittymistä yhteiseen tekemiseen ja yhteisten sääntöjen noudattamista. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat puheterapeutti ja toimintaterapeutti (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa puheterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Lukisieppari (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille (8-10 -vuotiaat), joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita ja joilla taidot eivät ole sujuvoituneet harjoittelusta huolimatta. Tavoitteena on fonologisten taitojen vahvistaminen sekä tarkan lukemisen ja kirjoittamisen harjaannuttaminen vertaisryhmässä. Ryhmässä seurataan lapsen edistymistä ja tuetaan lapsen itsetuntoa oppijana. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät ja mahdollisen kouluneuvottelun). Ryhmää ohjaavat puheterapeutti ja neuropsykologi (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa neuropsykologi. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Puherokkaajat kouluikäisille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu kouluikäisille lapsille. Ryhmän tarkoituksena on löytää puheen sujuvuutta vahvistavat keinot jokaiselle ryhmäläiselle. Ryhmässä tehdään käytännön harjoituksia oman puheen sujuvuuden vahvistamiseksi ja saadaan itsetuntoa vahvistavia, myönteisiä puhekokemuksia. Puhetilanteiden harjoittelussa korostuvat vertaistuen lisäksi ilo ja hauskuus. Ryhmäläiset saavat kotiharjoituksia yhdessä vanhempien kanssa tehtäväksi. Vanhemmilla on merkittävä rooli ryhmässä opittujen keinojen siirtämisessä arkeen. Vanhempien ohjaus ja tukeminen on kiinteä osa kuntoutusryhmän toimintaa. Maksusitoumus 30x (sis. alkuinfon, lastenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia sekä psykoterapeutti (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa puheterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Musiikkiterapiaryhmä YksiKaksi (kunta, kaupunki) 

Ihminen kasvaa, leikkii ja oppii musiikin kautta! Musiikkiterapiaryhmä kehitysvammaisille lapsille sekä neuropsykiatrisia haasteita omaaville lapsille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Ryhmäharjoitukset sisältävät yhdessä soittamista, laulamista, liikkumista, tanssimista sekä monipuolisesti erilaisten instrumenttien käyttämistä, jotka tukevat lapsen itseluottamusta, kehon- ja ympäristön hahmottamista ja lapsen sosiaalista toimintakykyä. Ryhmässä opetellaan myös kuvionuotteja vapaa-ajalle tukemaan kuntoutusta. Maksusitoumus 20x (sis. alkuinfo, lastenryhmät, vanhempainryhmät, koulukonsultaatio). Ryhmää ohjaa musiikkiterapeutti Jaana Mäkinen.

Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus kouluikäisille lapsille TOTAKU (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunniteltu lapsille (noin 7–9 -vuotiaat), joilla on neurologisen kehityksen erityisvaikeuksia (kuten ADHD, Touretten oireyhtymä) tai vastaavia vaikeuksia. Ryhmäkuntoutus soveltuu erityisesti esikouluikäisille ja ala-asteen alkuvaiheessa oleville lapsille, joilla on toiminnanohjauksen, tarkkaavaisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Yhteistä lapsille on se, että vaikeudet haittaavat heidän sosiaalista toimintakykyään. Ryhmäkuntoutuksen tavoitteina ovat tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen sekä sosiaalisten taitojen vahvistuminen. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, lastenryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmä on psykologin ja toimintaterapeutin ohjaama. (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Yläkouluikäiset

Aggression replacement training *ART® (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu nuorille (noin 13 – 15 – vuotiaat), joilla on vaikeuksia käyttäytymisessä, tunnesäätelyssä ja nimenomaan vihaisten tunteiden käsittelyssä. Lapsilla on usein sosiaalisten taitojen pulmia, mutta ryhmässä keskitytään ennen kaikkea vihaisten tunteiden ketjureaktion jäsentämiseen ja vihaisen käyttäytymisen seurauksien ymmärtämiseen. Ryhmässä käydään läpi 10-portainen vihaisuuden hallintaohjelma, jossa edetään vihaisen käyttäytymisen laukaisijoista sen vihjeisiin, rauhoittajiin ja muistuttajiin. Ryhmän tarkoitus on auttaa lasta tunnistamaan vihamielisen käyttäytymisen noidankehä. Harjoitusten lisäksi ryhmän jäsenet täyttävät viikoittain kuvallisen ”häsläämispäiväkirjan”, jossa jäsennetään viikon aikana tapahtunut aggressiivinen tapahtumaketju. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, nuortenryhmät, vanhempainryhmät 5x sekä mahdollisen koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat musiikkiterapeutti ja toimintaterapeutti (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Kulmikkaat nuoret (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu nuorille (12–16 -vuotiaat), joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia (esim. autisminkirjon häiriö, Tourette, OCD tai ADHD, johon liittyy myös muita neuropsykiatrisia oireita). Ryhmän tavoitteita ovat: oiretiedostuksen kehittyminen, oireiden kanssa selviytymisen oppiminen muokkaamalla omia toimintatapoja, strategioita ja ajattelutapoja sekä itsetunnon vahvistuminen. Maksusitoumus 40x (sis. alkuinfon, nuortenryhmät, vanhempainryhmät sekä koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat musiikkiterapeutti/toimintaterapeutti ja psykoterapeutti (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa  toimintaterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Sosiaalisten taitojen kuntoutus nuorille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu nuorille (12–15 -vuotiaat), jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitojen kehittymiseen sekä itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Tavoitteena on kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen koheneminen, positiivisen ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja kaveritaitojen oppiminen. Maksusitoumus 20x (sis. alkuinfon, nuortenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaavat psykoterapeutti ja toimintaterapeutti (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta. Toteuttamispaikka Hippo Terapiaklinikka.

HYVÄ TYYPPI! –ryhmä kouluikäisille lapsille/nuorille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille/nuorille (12 – 14 –vuotiaat), joita on koulukiusattu. Tavoitteena on tukea lasta käsittelemään kiusaamisen aiheuttamia kipeitä kokemuksia, ymmärtämään mistä kiusaamisessa on kysymys, uskaltamaan uusien kaverisuhteiden luomista ja saamaan ryhmässä positiivisia joukkoon kuulumisen kokemuksia. Lisäksi tuetaan positiivisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä. Maksusitoumus 20x (sis. alkuinfon, lasten/nuortenryhmät 16x ja vanhempienryhmät 3x). Ryhmää ohjaa psykoterapeutti (kunta, kaupunki).

Puherokkaajat nuorille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu yläkouluikäisille nuorille. Ryhmän tarkoituksena on löytää puheen sujuvuutta vahvistavat keinot jokaiselle ryhmäläiselle. Ryhmässä tehdään käytännön harjoituksia oman puheen sujuvuuden vahvistamiseksi ja saadaan itsetuntoa vahvistavia, myönteisiä puhekokemuksia. Puhetilanteiden harjoittelussa korostuvat vertaistuen lisäksi ilo ja hauskuus. Ryhmäläiset saavat kotiharjoituksia yhdessä vanhempien kanssa tehtäväksi. Vanhemmilla on merkittävä rooli ryhmässä opittujen keinojen siirtämisessä arkeen. Vanhempien ohjaus ja tukeminen on kiinteä osa kuntoutusryhmän toimintaa. Maksusitoumus 30x (sis. alkuinfon, nuortenryhmät, vanhempainryhmät sekä tarvittaessa koulukonsultaation). Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia sekä psykoterapeutti (kunta, kaupunki). Kelan ryhmää ohjaa puheterapeutti. Kelan ryhmäkoko 2-4 lasta.

Aikuiset

Aikuisneurologia vertaistuki, käden käytön harjoittelu (kunta, kaupunki) UUTUUS!

Ryhmä on tarkoitettu aikuisille, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi. Vuorovaikutuksellinen vertaistuellinen ryhmä auttaa sopeutumista muuttuneeseen tilanteeseen. Ryhmässä voi keskustella arjen haasteista ja yhdessä pohtimalla löytää keinoja niistä selviytymiseen. Päämääränä on tukea ja rohkaista uudelleen aktivoitumaan myöskin vapaa-ajan harrastetoimintoihin. Ryhmätoiminnasta huolimatta jokaisen tilanne huomioidaan yksilöllisesti. Psykoterapeutti vierailee ryhmässä antaen keskustelutukea. Maksusitoumus 25x (sis. alkuinfo ja puolisoiden ryhmätapaamiset). Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti.

Kipuryhmä aikuisille (Kela, kunta, kaupunki) UUTUUS!

Ryhmä on tarkoitettu kroonisesta kivusta kärsiville aikuisille, joilla kipu haittaa osallistumista normaaleihin arkitoimintoihin, alentaa omaa pystyvyyden tunnetta tai aiheuttaa pelkotuntemuksia. Ryhmän tavoitteena on saada lisää tietoa kivusta ja sen syntymekanismeista. Oman kivun tuntemisen ja sen vahvuuden määrittämisen kautta löydetään tapoja selviytyä arjessa. Ryhmässä etsitään myös keinoja lääkkeettömiin menetelmiin kivun lievittämisessä. Toiminnallisten harjoitteiden lisäksi käytetään vertaistukea ja keskustelua, kipuasteikkoa, peiliterapiaa, rentoutusta ja hengitysharjoitteita. Maksusitoumus 20x (sis. alkuinfon, yksilöllisen tavoitetapaamisen). Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Kelan ryhmäkoko 3-5 aikuista.

Tasapainoa neurologisille kuntoutujille (kunta, kaupunki) UUTUUS!

Ryhmä on tarkoitettu aikuisille neurologisille (esim. MS, AVH) kuntoutujille. Ryhmässä harjoitetaan monipuolisesti kehon tasapainoa kuntoutujan voimavarat huomioiden. Tavoitteena tasapainon harjaantumisen myötä kuntoutujan toimintakyvyn säilyminen/kohentuminen omassa elinympäristössään. Kuntoutus ryhmässä on motivoivaa ja innostavaa ja se tarjoaa ryhmäläisille arvokasta vertaistukea. Vertaistuella kuntoutujan itsenäisen harjoittelun lisääntyminen on optimaalista. Maksusitoumus 20 x (sis. yksilöllisen tavoitetapaamisen, ryhmät, seurantakäynnit). Ryhmää ohjaa fysioterapeutti.

NEPSY – ryhmäkuntoutus aikuisille (kunta, kaupunki) UUTUUS!

Ryhmä soveltuu aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia (esim. autismikirjon häiriö, Touretten oireyhtymä tai ADHD, johon liittyy myös muita neuropsykiatrisia oireita). Tavoitteena on oire-tiedostuksen kehittyminen, oireiden kanssa selviytymisen oppiminen muokkaamalla omia toimintatapoja, strategioita ja ajattelutapoja sekä omiin vaikutusmahdollisuuksiin luottamisen lisääntyminen. Ryhmä mahdollistaa ohjatun vertaistuen saamisen ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemisen. Maksusitoumus 25x (sis. yksilöllisen tavoitetapaamisen, ryhmät 23x ja seurantakäynnin). Ryhmää ohjaa toimintaterapeutti.

Afasiaryhmä aikuisille (Kela, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu afaattisille henkilöille, joiden kommunikaatiohäiriö hankaloittaa vuorovaikutusta muiden kanssa ja mahdollisuutta osallistua aktiiviseen sosiaaliseen elämään. Neuropsykologin ja puheterapeutin ohjaama afasiaryhmä tukee sopeutumista muuttuneeseen tilanteeseen ja uusien voimavarojen ja kommunikointimahdollisuuksien löytämistä, niiden käytön harjoittelua ja hyväksymistä. Ryhmän tavoitteena on harjaannuttaa arkikeskusteluun osallistumista ja ymmärtämistä, muististrategioiden harjaannuttamista, tunteiden käsittelyä ja oiretiedostuksen vahvistamista. Lisäksi tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja vertaistuen mahdollistaminen. Hipon moniammatillisen työryhmän toimintaterapeutti ohjaa ryhmäläisiä arkielämän toimintapulmien ratkaisemisessa ja toimintastrategioiden harjaannuttamisessa intervallimaisesti. Lisäksi ryhmässä annetaan supportiivista keskustelutukea sekä ryhmäläisille että puolisoille muuttuneessa elämäntilanteessa. Ryhmä kokoontuu 40 kertaa vuodessa, sisältäen infotapaamisen, ryhmätapaamiset ja puolisoiden vertaistukiryhmät. Kelan ryhmäkoko 3-5- aikuista.

HYVÄ TYYPPI! –ryhmä aikuisille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu aikuisille, joiden koulukiusaustausta heijastuu edelleen jokapäiväiseen elämään vaikeuttaen ihmissuhteiden solmimista ja työssä selviytymistä. Tavoitteena on tukea käsittelemään kiusaamisen aiheuttamia kipeitä kokemuksia, ymmärtämään mistä kiusaamisessa on kysymys, uskaltamaan uusien suhteiden luomista ja saamaan ryhmässä positiivisia joukkoon kuulumisen kokemuksia. Lisäksi tuetaan itseluottamuksen kehittymistä. Maksusitoumus 20x (sis. alkuinfon, aikuistenryhmät 19x). Ryhmää ohjaa psykoterapeutti (kunta, kaupunki).

Räätälöidyt ryhmät

Meiltä voi tiedustella mahdollisuutta räätälöidä tilaavan organisaation (esim. kunta, lastensuojeluyksikkö) tarpeisiin sopivia ryhmiä, mikäli ryhmään on tulossa vähintään neljä osallistujaa. Toteutus voi tapahtua joko Hipon tai tilaajan tiloissa. Räätälöityjen ryhmien toteuttamismahdollisuus riippuu tilaushetkellä käytettävissämme olevasta terapeuttiresurssista.

Miten hoitopolku alkaa?

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, kunnan tai kaupungin, Kelan tai
vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Ryhmän nimen yhteyteen on merkitty, millä
maksusitoumuksilla ryhmään voi hakea.

Ryhmiin ilmoittaudutaan lomakkeella, joka lähetetään meille suojatun sähköpostin kautta tai osoitteeseen Hippo Terapiaklinikka, Ryhmähakemus, Heikinkatu 3b, 40720 Jyväskylä.

Ilmoittautumislomakkeen (pdf) täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivuuden lapselle, nuorelle tai aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan hakemuksen täyttäneelle yhteyshenkilölle, jonka jälkeen
voimme käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Kysy lisää vapaista paikoista ja muista käytännön järjestelyistä asiakaskoordinaattoriltamme p. 050 324 8390 tai jyvaskyla@hippoterapiaklinikka.fi. Kuntoutuksen sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa puheterapeutti Heli Vuorio (soittopyynnöt sähköpostitse
heli.vuorio@hippoterapiaklinikka.fi).