Terapiaryhmät Helsinki

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, vakuutusyhtiön, kunnan/kaupungin tai Kelan maksusitoumuksella. Ryhmän nimen kohdalle on merkitty millä maksusitoumuksilla ryhmään voi hakea.

Syksyllä 2019 alkaviin ryhmiin ilmoittaudutaan 31.5. mennessä tulostamalla ilmoittautumislomake ja lähettämällä sen osoitteeseen Hippo Terapiaklinikka, Ryhmähakemus, Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki tai scannattuna turvasähköpostin kautta.

Lähetä suojattu sähköposti

Ilmoittautumislomakkeen (pdf) täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö (toimii yhteyshenkilönä), joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivan sopivuuden lapselle/nuorelle/aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan yhteyshenkilölle, jonka jälkeen hoitava taho voi käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Huomio! 1.1.2019 alkaen Kelan ryhmiä ohjaa 1 terapeutti ja ryhmissä on 2-4 lasta/nuorta, aikuisten ryhmissä 4-5 kuntoutujaa. Kelan ryhmien toteutus tarkentuu Kelan julkaistua uuden palvelukuvauksen vuodelle 2019.

Tiedustelut
Asiakaspalvelu (hinnat, ryhmäpaikat ja maksusitoumusasiat) ma-pe 8.30-16, Asiakaskoordinaattori Minna Wederhorn, puh. 046 920 1537, minna.wederhorn@hippoterapiaklinikka.fi

Sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa aluejohtaja neuropsykologi Liisa Klenberg. Soittopyynnöt sähköpostitse liisa.klenberg@hippoterapiaklinikka.fi

 

LAPSET JA NUORET, SYKSY 2019

Sosiaalisten taitojen ryhmä 11-12 v. koululaisille (HUS, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu lapsille, joilla sosiaalisten taitojen vaikeudet painottuvat sosiaaliseen havaitsemiseen ja tulkintaan sekä kaavamaiseen toimintaan. Ryhmä soveltuu hyvin lapsille, joilla todettu esim. AS-oireita/ piirteitä, joustamattomuutta ja aloitteisuuden vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Ryhmässä harjoitellaan mm. tunteiden tunnistamista, ilmeiden ja ei-kielellisten vihjeiden tulkintaa, toisen näkökulman huomioimista, keskustelun aloittamista ja seuraamista. Ryhmää ohjaa kaksi neuropsykologia.

Ryhmäkuntoutuksen kesto on yksi vuosi, yhteensä 40 ryhmäkäyntiä (90 min/käynti, sisältäen lapsen ryhmäkäynnit ja 3 vanhempien ryhmätapaamista). Lisäksi ryhmäkuntoutukseen kuuluu 2 neuvottelua koululla (60 min/käynti) ja tarvittaessa hoitoneuvottelut 2 x 60 min.

Syksyllä alkavaa sosiaalisten taitojen ryhmää ohjaavat Hanna Suominen ja Kaisa Kanerva. Ryhmä kokoontuu elokuusta alkaen perjantaisin klo 9.15-10.45.

Toiminnanohjauksen ryhmä 16-18 vuotiaille (HUS, kunta, kaupunki, Kela: harkinnanvarainen kuntoutus)

Ryhmä on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat kuntoutusta opiskelutaitoihin liittyvässä toiminnanohjauksessa. Vaikeuksien taustalla voi olla erilaisia oppimisen, tarkkaavuuden tai työskentelytaitojen pulmia. Ryhmä soveltuu nuorille, jotka tarvitsevat tukea II asteen opintojen käynnistämisessä ja etenemisessä.

Ryhmätoiminnan kohteina ovat mm. opiskelun organisointitaidot sekä itsenäisempi ote opiskelun suunnittelussa, tehtävien suorittamisessa ja aikatauluista huolehtimisessa nuoren omien tavoitteiden mukaisesti. Ryhmää ohjaa kaksi neuropsykologia.

Ryhmäkuntoutuksen kesto on puoli vuotta, sisältäen 20 ryhmäkäyntiä, 2×45 min/käynti (18 nuoren ryhmäkäyntiä ja kaksi vanhempien ryhmätapaamista).

Syksyllä alkavaa toiminnanohjauksen ryhmää ohjaavat Elina Wolford ja Jenni Heikkilä. Ryhmä kokoontuu elokuusta alkaen torstaisin klo 15.00-16.30

Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen suositukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

– Kuntoutus suositellaan toteutettavaksi ryhmämuotoisena

– Kuntoutus yhteensä 40 x 45min, toteutus kaksoiskäynteinä 2x45min kerralla

Ryhmämuotoisen neuropsykologisen kuntoutuksen hinta on 140e/ 90 min, josta Kela korvaa 2 x 42,05 euroa kultakin kaksoiskäyntikerralta. HUS-maksusitoumuksissa noudatetaan Hippo Terapiaklinikan sopimushintaa.

Pragmaattisten kielellisten taitojen ryhmät 7-8 v. (HUS, kunta, kaupunki, kela: vaativa lääkinnallinen kuntoutus)

Ryhmät on suunnattu lapsille, joilla on kielellisiin vaikeuksiin liittyviä kielen käytön tai sosiaalisten taitojen pulmia. Ryhmät voivat toimia esim. jatkokuntoutuksena yksilöllisen puheterapian jälkeen.

Ryhmissä vahvistetaan päivittäisissä tilanteissa tärkeitä keskustelun, kerronnan, kielen vastaanottamisen ja muita kielen käytön taitoja. Ryhmien tavoitteet tarkentuvat osallistujien tarpeiden mukaan.

Ryhmäkuntoutuksen kesto on yksi vuosi, ja se sisältää 40 ryhmäkäyntiä (60 min), joista vähintään kaksi toteutetaan vanhempien ohjauksellisina ryhmätapaamisina, 2 kuntoutujan yksilökäyntiä sekä 2 kouluneuvottelua sekä tarvittaessa muita verkostokäyntejä.

Hipossa järjestetään vuonna 2019 kaksi ryhmää, joissa kummassakin ohjaajana on puheterapeutti ja mukana 2-3 lasta. Ryhmään tullaan ensisijaisesti Kelan maksusitoumuksella, mutta myös sairaanhoitopiirin maksusitoumus on mahdollinen.

Ryhmät alkavat syyskuussa 2019 ja kokoontuvat maanantaisin klo 15.00-16.00. Ryhmien ohjaajina toimivat puheterapeutit Niina Nylander ja Mari Suni.

LAPSET JA NUORET

Kielellisten perustaitojen ryhmä (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille (4–6 -vuotiaat) tai kouluikäisille (7-9 –vuotiaat) lapsille, jotka hyötyvät puhetta tukevista kommunikointikeinoista puheilmaisun ja puheen ymmärtämisen tukena. Ryhmässä käytetään tukiviittomia ja monipuolista kuvakommunikaatiota. Osallistujilla ei tarvitse olla ennalta kokemusta puhetta tukevien keinojen käytöstä.

Ryhmässä vahvistetaan leikin keinoin fonologisia taitoja, nimeämistä, käsitteitä, kerrontaa ja puheen ymmärtämistä. Samalla harjaannutetaan hieno- ja karkeamotorisia taitoja nivottuna kielellisiin harjoituksiin.

Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia. Kokoontumisia on yhteensä 45 kertaa vuodessa sisältäen info-tapaamisen, lastenryhmän ja vanhempien tapaamiset.

Eväitä arkeen – afasiaryhmä (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu afaattisille henkilöille, joiden kommunikaatiohäiriö hankaloittaa vuorovaikutusta ja mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sosiaaliseen elämään.

Kahden puheterapeutin ohjaamassa ryhmässä harjaannutetaan keskustelutaitoja opettelemalla erilaisia puheilmaisua ja puheen ymmärtämistä tukevia keinoja. Ryhmätapaamisissa harjoitellaan kommunikaatiokeinoja, joita sovelletaan yhteisessä kahvipöytä keskustelussa. Käsiteltävät aihepiirit valikoituvat osallistujien toiveiden ja tarpeiden perusteella.

Kommunikointitaitojen vahvistamisella tähdätään kuntoutujan itsenäisyyden tukemiseen, sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja elämänlaadun kohenemiseen. Ryhmäkuntoutus tarjoaa vertaistukea sekä afaattisille henkilöille että heidän perheelleen ja läheisilleen.
Ryhmän jokaiselle jäsenelle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet yhdessä kuntoutujan ja läheisten kanssa.

Ryhmä kokoontuu 40 kertaa vuodessa sisältäen info-tapaamisen, ryhmätapaamiset ja perheen/läheisten vertaistukiryhmät.

Tanssi-liiketerapiaryhmä lapsille (kunta, kaupunki)

Tanssi-liiketerapeutin (MA, Dance Movement Psychotherapist) koulutuksen saaneen fysioterapeutin ohjaamassa ryhmässä tuetaan lasten tunteiden tunnistamista ja itseilmaisua luovien menetelmien kautta. Ryhmässä luodaan onnistumisen kokemuksia yhdessä toimien.

Ryhmä on suunniteltu erityisesti lapsille, jotka tarvitsevat tukea vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, kaipaavat vahvistusta tunnetaidoissa ja joilla on psykosomaattisia oireita

Ryhmiä järjestetään sekä alle kouluikäisille lapsille että koululaisille. Ryhmän kesto on 4-6 kk ja tapaamisia on noin 16-20 kertaa.

Artikulaatio-akatemia (kunta, kaupunki)

Artikulaatioryhmä on tarkoitettu esikouluikäisille lapsille, joilla on äännevirheitä. Ryhmässä on yhteiset ja yksilölliset tavoitteet. Jakson aikana korjataan äännevirheitä ryhmässä tehtävien harjoitteiden ja kotiharjoitteiden avulla.Ryhmän aikana tehdään suun motoriikan harjoituksia ja tarvittaessa myös kielellisiä testejä.

Ryhmä sisältää vanhempien ohjauksen. Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia. Kokoontumisia on yhteensä 10-20 kertaa.

Lukisieppari (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alkuopetusikäisille (7-9 -vuotiaille) lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita.

Ryhmässä harjoitellaan kielellisiä perustaitoja (fonologiset taidot, nimeäminen, kielellinen muisti) sekä lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja. Samalla ryhmätilanteissa tuetaan lapsen itsetuntoa ja innostetaan oppimaan.

Ryhmän struktuurina on Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus TOTAKU sekä harjoitukset Aikamatkalla-menetelmästä.

Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia tai kaksi neuropsykologia. Kokoontumisia on 40 kertaa vuodessa (sisältäen alkuinfon, lastenryhmän ja vanhempaintapaamiset) sekä 1-2 koulukonsultaatiota.

 

RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄT

Meiltä voi tiedustella mahdollisuutta räätälöidä tilaavan organisaation (esim. kunta, lastensuojeluyksikkö) tarpeisiin sopivia ryhmiä, mikäli ryhmään on tulossa vähintään neljä osallistujaa. Toteutus voi tapahtua joko Hipon tai tilaajan tiloissa. Räätälöityjen ryhmien toteuttamismahdollisuus riippuu tilaushetkellä käytettävissämme olevasta terapeuttiresurssista