Terapia­ryhmät Helsinki

Ryhmä- ja monimuotokuntoutus antaa vertaistukea ja turvallisen ympäristön harjoitella arkielämän taitoja ja sosiaalista vuorovaikutusta. Ryhmät kootaan kuntoutujista, jotka tarvitsevat tukea ja harjoitusta samankaltaisissa asioissa.

Miten varaan paikan?

 

Lapset ja nuoret

Sosiaalisten taitojen ryhmä 10–12 v. koululaisille (HUS, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu lapsille, joilla on vaikeuksia sosiaalisissa tilanteissa ja kaverisuhteissa. Ryhmä soveltuu hyvin lapsille, joilla todettu esim. AS-oireita/piirteitä, sosiaalisen havaitsemisen ja tulkinnan pulmia, joustamattomuutta ja aloitteisuuden vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Ryhmässä harjoitellaan mm. tunteiden tunnistamista, ilmeiden ja ei-kielellisten vihjeiden tulkintaa, toisen näkökulman huomioimista sekä keskustelun aloittamista ja seuraamista. Ryhmää ohjaa kaksi neuropsykologia.

Ryhmäkuntoutuksen kesto on yksi vuosi, yhteensä 40 ryhmäkäyntiä (90 min/käynti, sisältäen lapsen ryhmäkäynnit ja 3 vanhempien ryhmätapaamista). Lisäksi ryhmäkuntoutukseen kuuluu 2 neuvottelua koululla (60 min/käynti) ja tarvittaessa hoitoneuvottelut 2 x 60 min.

Sosiaalisten taitojen ryhmäesite (pdf)

Pragmaattisten kielellisten taitojen ryhmät 7–8 v.
(HUS, kunta, kaupunki, kela: vaativa lääkinnallinen kuntoutus)

Ryhmät on suunnattu lapsille, joilla on kielellisiin vaikeuksiin liittyviä kielen käytön tai sosiaalisten taitojen pulmia. Ryhmät voivat toimia esim. jatkokuntoutuksena yksilöllisen puheterapian jälkeen.
Ryhmissä vahvistetaan päivittäisissä tilanteissa tärkeitä keskustelun, kerronnan, kielen vastaanottamisen ja muita kielen käytön taitoja. Ryhmien tavoitteet tarkentuvat osallistujien tarpeiden mukaan.
Ryhmäkuntoutuksen kesto on yksi vuosi, ja se sisältää 40 ryhmäkäyntiä (60 min), joista vähintään kaksi toteutetaan vanhempien ohjauksellisina ryhmätapaamisina, 2 kuntoutujan yksilökäyntiä sekä 2 kouluneuvottelua sekä tarvittaessa muita verkostokäyntejä.

Motivaation ja toiminnnohjauksen ryhmämuotoinen kuntoutus – tsemppiryhmä 16–18 vuotiaille
(HUS, kunta, kaupunki, Kela: harkinnanvarainen kuntoutus)

Ryhmä on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat tukea omien tavoitteiden selkiyttämiselle, jatko-opintoihin suuntautumiseen tai opintojen eteenpäin viemiseen. Vaikeuksien taustalla voi olla erilaisia oppimisen, tarkkaavuuden tai työskentelytaitojen pulmia. Ryhmään osallistumiseen riittää orastava halu miettiä omia tavoitteita ja vahvistaa opiskelutaitoja!
Ryhmätoiminnan kohteina ovat nuoren omat tavoitteet ja kiinnostuneisuus, opiskelun organisointitaidot sekä vähitellen itsenäistyvä ote opintoihin.

Tapaamisten teemoja ovat mm.

 • Oman motivaation herättely
 • Vahvuuksien kartoitus
 • Tavoitteiden etsiminen, löytäminen ja asettaminen
 • Ajankäytön ja tehtävien organisointitaidot
 • Välineet, joilla opiskelua ja työskentelyä voi helpottaa

Ryhmäkuntoutuksen kesto on puoli vuotta.
Maksusitoumukset (HUS, kunnat ja kuntayhtymät)

 • 20 ryhmäkäyntiä, 90 min/käynti (18 nuoren ryhmäkäyntiä ja kaksi vanhempien
  ryhmätapaamista)
 • Tarvittaessa hoitoneuvottelu 60 min
 • Hippo Terapiaklinikan sopimushinta

Kelan harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus

 • Lääkärinlausuntoon tieto: ”Kuntoutus suositellaan toteutettavaksi ryhmämuotoisena”
 • Käynnit yhteensä 40 x 45min, toteutus kaksoiskäynteinä 2x45min kerralla
 • Kelan korvaus 84,10e/kaksoiskäynti, omavastuu 55,90e
 • Nuorelle voidaan hakea Kelan kuntoutusrahaa

Motivaation ja toiminnanohjauksen ryhmäesite (pdf)

Motivaation ja toiminnanohjauksen ryhmäesite nuorelle (pdf)

Kielellisten perustaitojen ryhmä (HUS, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille (4–6-vuotiaat) tai kouluikäisille (7-9-vuotiaat) lapsille, jotka hyötyvät puhetta tukevista kommunikointikeinoista puheilmaisun ja puheen ymmärtämisen tukena. Ryhmässä käytetään tukiviittomia ja monipuolista kuvakommunikaatiota. Osallistujilla ei tarvitse olla ennalta kokemusta puhetta tukevien keinojen käytöstä.
Ryhmässä vahvistetaan leikin keinoin fonologisia taitoja, nimeämistä, käsitteitä, kerrontaa ja puheen ymmärtämistä. Samalla harjaannutetaan hieno- ja karkeamotorisia taitoja nivottuna kielellisiin harjoituksiin.
Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia. Kokoontumisia on yhteensä 45 kertaa vuodessa sisältäen info-tapaamisen, lastenryhmän ja vanhempien tapaamiset.

Eväitä arkeen -afasiaryhmä (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu afaattisille henkilöille, joiden kommunikaatiohäiriö hankaloittaa vuorovaikutusta ja mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sosiaaliseen elämään. Kahden puheterapeutin ohjaamassa ryhmässä harjaannutetaan keskustelutaitoja opettelemalla erilaisia puheilmaisua ja puheen ymmärtämistä tukevia keinoja.

Ryhmätapaamisissa harjoitellaan kommunikaatiokeinoja, joita sovelletaan yhteisessä kahvipöytä keskustelussa. Käsiteltävät aihepiirit valikoituvat osallistujien toiveiden ja tarpeiden perusteella.

Kommunikointitaitojen vahvistamisella tähdätään kuntoutujan itsenäisyyden tukemiseen, sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja elämänlaadun kohenemiseen. Ryhmäkuntoutus tarjoaa vertaistukea sekä afaattisille henkilöille että heidän perheelleen ja läheisilleen.
Ryhmän jokaiselle jäsenelle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet yhdessä kuntoutujan ja läheisten kanssa.

Ryhmä kokoontuu 40 kertaa vuodessa sisältäen infotapaamisen, ryhmätapaamiset ja perheen/läheisten vertaistukiryhmät.

Tanssi-liiketerapiaryhmä lapsille (kunta, kaupunki)

Tanssi-liiketerapeutin (MA, Dance Movement Psychotherapist) koulutuksen saaneen fysioterapeutin ohjaamassa ryhmässä tuetaan lasten tunteiden tunnistamista ja itseilmaisua luovien menetelmien kautta. Ryhmässä luodaan onnistumisen kokemuksia yhdessä toimien.
Ryhmä on suunniteltu erityisesti lapsille, jotka tarvitsevat tukea vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, kaipaavat vahvistusta tunnetaidoissa ja joilla on psykosomaattisia oireita

Ryhmiä järjestetään sekä alle kouluikäisille lapsille että koululaisille. Ryhmän kesto on 4–6 kk ja tapaamisia on noin 16–20 kertaa.

Artikulaatio-akatemia (kunta, kaupunki)

Artikulaatioryhmä on tarkoitettu esikouluikäisille lapsille, joilla on äännevirheitä. Ryhmässä on yhteiset ja yksilölliset tavoitteet. Jakson aikana korjataan äännevirheitä ryhmässä tehtävien harjoitteiden ja kotiharjoitteiden avulla. Ryhmän aikana tehdään suun motoriikan harjoituksia ja tarvittaessa myös kielellisiä testejä.
Ryhmä sisältää vanhempien ohjauksen. Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia. Kokoontumisia on yhteensä 10–20 kertaa.

Lukisieppari (HUS, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alkuopetusikäisille (7–9-vuotiaille) lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita.
Ryhmässä harjoitellaan kielellisiä perustaitoja (fonologiset taidot, nimeäminen, kielellinen muisti) sekä lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja. Samalla ryhmätilanteissa tuetaan lapsen itsetuntoa ja innostetaan oppimaan.
Ryhmän struktuurina on Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus TOTAKU sekä harjoitukset Aikamatkalla-menetelmästä.
Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia tai kaksi neuropsykologia. Kokoontumisia on 40 kertaa vuodessa (sisältäen alkuinfon, lastenryhmän ja vanhempaintapaamiset) sekä 1–2 koulukonsultaatiota.

Räätälöidyt ryhmät

Voimme myös räätälöidä tilaavan organisaation (esim. kunta, lastensuojeluyksikkö) tarpeisiin sopivia ryhmiä, mikäli ryhmään on tulossa vähintään neljä osallistujaa. Ryhmä voi kokoontua joko Hipon tai tilaajan tiloissa. Räätälöityjen ryhmien toteuttamismahdollisuus riippuu tilaushetkellä käytettävissämme olevasta terapeuttiresurssista.

Miten hoitopolku alkaa

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, kunnan tai kaupungin, Kelan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Ryhmän nimen yhteyteen on merkitty, millä maksusitoumuksilla ryhmään voi hakea.

Ryhmiin ilmoittaudutaan lomakkeella, joka lähetetään meille suojatun sähköpostin kautta tai osoitteeseen Hippo Terapiaklinikka, Ryhmähakemus, Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki.

Ilmoittautumislomakkeen (pdf) täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivuuden lapselle, nuorelle tai aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan hakemuksen täyttäneelle yhteyshenkilölle, jonka jälkeen voimme käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Kysy lisää vapaista paikoista ja muista käytännön järjestelyistä assistentiltamme p. 046 920 1537 tai helsinki@hippoterapiaklinikka.fi. Kuntoutuksen sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa aluejohtaja Liisa Klenberg p. 046 920 5206 tai liisa.klenberg@hippoterapiaklinikka.fi.