Terapiaryhmät Helsinki

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, vakuutusyhtiön, kunnan/kaupungin tai Kelan maksusitoumuksella. Ryhmän nimen kohdalle on merkitty millä maksusitoumuksilla ryhmään voi hakea.

Keväällä 2019 alkaviin ryhmiin ilmoittaudutaan 3.12.2018 mennessä tulostamalla ilmoittautumislomake ja lähettämällä sen osoitteeseen Hippo Terapiaklinikka, Ryhmähakemus, Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki tai scannattuna turvasähköpostin kautta.

Lähetä suojattu sähköposti

Ilmoittautumislomakkeen (pdf) täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö (toimii yhteyshenkilönä), joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivan sopivuuden lapselle/nuorelle/aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan yhteyshenkilölle, jonka jälkeen hoitava taho voi käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Huomio! 1.1.2019 alkaen Kelan ryhmiä ohjaa 1 terapeutti ja ryhmissä on 2-4 lasta/nuorta, aikuisten ryhmissä 4-5 kuntoutujaa. Kelan ryhmien toteutus tarkentuu Kelan julkaistua uuden palvelukuvauksen vuodelle 2019.

Tiedustelut
Asiakaspalvelu (hinnat, ryhmäpaikat ja maksusitoumusasiat) ma-pe 8.30-16, Asiakaskoordinaattori Minna Wederhorn, puh. 046 920 1537, minna.wederhorn@hippoterapiaklinikka.fi

Sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa aluejohtaja neuropsykologi Liisa Klenberg. Soittopyynnöt sähköpostitse liisa.klenberg@hippoterapiaklinikka.fi

 

LAPSET JA NUORET, KEVÄT 2019

Sosiaalisten taitojen ryhmä 10-12 v. koululaisille (HUS, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu lapsille, joilla sosiaalisten taitojen vaikeudet painottuvat sosiaaliseen havaitsemiseen ja tulkintaan sekä kaavamaiseen toimintaan. Ryhmä soveltuu hyvin lapsille, joilla todettu esim. AS-oireita/ piirteitä, joustamattomuutta ja aloitteisuuden vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
Ryhmässä harjoitellaan mm. tunteiden tunnistamista, ilmeiden ja ei-kielellisten vihjeiden tulkintaa, toisen näkökulman huomioimista, keskustelun aloittamista ja seuraamista.

Ryhmää ohjaa kaksi neuropsykologia. Ryhmäkuntoutuksen kesto on noin puoli vuotta, ja se sisältää 20 ryhmäkäyntiä (90 min/käynti, sisältäen lapsen ryhmäkäynnit ja kaksi vanhempien ryhmätapaamiset) sekä 1 neuvottelua koululla (90 min/käynti).

Keväällä 2019 alkavaa sosiaalisten taitojen ryhmää ohjaavat Elina Wolford ja Jenni Heikkilä. Ryhmä kokoontuu tammi-toukokuun ajan torstaisin klo 14.00-15.30.

Toiminnanohjauksen ryhmä 13-16 v. yläkoululaisille (HUS, kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat kuntoutusta opiskelutaitoihin liittyvässä toiminnanohjauksessa. Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat liittyä erilaisiin oppimisen, tarkkaavuuden tai koulunkäynnin pulmiin. Ryhmä soveltuu nuorille joilla on vaikeuksia yläasteen opinnoissa tai suuntautumisessa II asteen opintoihin. Ryhmätoiminnan kohteina ovat mm. opiskelun organisointitaidot sekä itsenäisempi ote opiskelun suunnittelussa, eteenpäin viemisessä ja aikatauluista huolehtimisessa nuoren omien tavoitteiden mukaisesti.

Ryhmää ohjaa kaksi neuropsykologia. Ryhmäkuntoutuksen kesto on noin puoli vuotta, ja se sisältää 20 ryhmäkäyntiä (90 min/käynti, sisältäen lapsen ryhmäkäynnit ja kaksi vanhempien ryhmätapaamiset) sekä 1 neuvottelua koululla (90 min/käynti).

Keväällä 2019 alkavaa sosiaalisten taitojen ryhmää ohjaavat Elina Wolford ja Jenni Heikkilä. Ryhmä kokoontuu tammi-toukokuun ajan tiistaisin klo 16.00-17.30

LAPSET JA NUORET

Pragmaattisten kielellisten taitojen ryhmä lapsille (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu 7-9-vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat tukea kielen käytön ja vuorovaikutuksen taitoihin sekä tarkkaavuuden säätelyyn ja siirtymätilanteissa toimimiseen. Kielellisten taitojen vahvistamisen lisäksi pyritään kehittämään lapsen vuorovaikutustaitoja (kuuntelua, keskittymistä, yhteistyötä) leikin avulla. Lapset ovat tyypillisimmin käyneet usean vuoden ajan yksilöpuheterapiassa, jonka jälkeen he tulevat ryhmään vahvistamaan pragmatiikan taitoja vertaisryhmässä.

Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia. Vuoden maksusitoumus 40 kertaa, sisältäen yksilölliset alku- ja lopputapaamiset, lastenryhmän, vanhemmille neljä ryhmätapaamista (aloitus sekä 3 tapaamista) sekä koulukonsultaation.

Kielellisten perustaitojen ryhmä (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille (4–6 -vuotiaat) tai kouluikäisille (7-9 –vuotiaat) lapsille, jotka hyötyvät puhetta tukevista kommunikointikeinoista puheilmaisun ja puheen ymmärtämisen tukena. Ryhmässä käytetään tukiviittomia ja monipuolista kuvakommunikaatiota. Osallistujilla ei tarvitse olla ennalta kokemusta puhetta tukevien keinojen käytöstä.

Ryhmässä vahvistetaan leikin keinoin fonologisia taitoja, nimeämistä, käsitteitä, kerrontaa ja puheen ymmärtämistä. Samalla harjaannutetaan hieno- ja karkeamotorisia taitoja nivottuna kielellisiin harjoituksiin.

Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia. Kokoontumisia on yhteensä 45 kertaa vuodessa sisältäen info-tapaamisen, lastenryhmän ja vanhempien tapaamiset.

Eväitä arkeen – afasiaryhmä (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu afaattisille henkilöille, joiden kommunikaatiohäiriö hankaloittaa vuorovaikutusta ja mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sosiaaliseen elämään.

Kahden puheterapeutin ohjaamassa ryhmässä harjaannutetaan keskustelutaitoja opettelemalla erilaisia puheilmaisua ja puheen ymmärtämistä tukevia keinoja. Ryhmätapaamisissa harjoitellaan kommunikaatiokeinoja, joita sovelletaan yhteisessä kahvipöytä keskustelussa. Käsiteltävät aihepiirit valikoituvat osallistujien toiveiden ja tarpeiden perusteella.

Kommunikointitaitojen vahvistamisella tähdätään kuntoutujan itsenäisyyden tukemiseen, sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja elämänlaadun kohenemiseen. Ryhmäkuntoutus tarjoaa vertaistukea sekä afaattisille henkilöille että heidän perheelleen ja läheisilleen.
Ryhmän jokaiselle jäsenelle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet yhdessä kuntoutujan ja läheisten kanssa.

Ryhmä kokoontuu 40 kertaa vuodessa sisältäen info-tapaamisen, ryhmätapaamiset ja perheen/läheisten vertaistukiryhmät.

Tanssi-liiketerapiaryhmä lapsille (kunta, kaupunki)

Tanssi-liiketerapeutin (MA, Dance Movement Psychotherapist) koulutuksen saaneen fysioterapeutin ohjaamassa ryhmässä tuetaan lasten tunteiden tunnistamista ja itseilmaisua luovien menetelmien kautta. Ryhmässä luodaan onnistumisen kokemuksia yhdessä toimien.

Ryhmä on suunniteltu erityisesti lapsille, jotka tarvitsevat tukea vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, kaipaavat vahvistusta tunnetaidoissa ja joilla on psykosomaattisia oireita

Ryhmiä järjestetään sekä alle kouluikäisille lapsille että koululaisille. Ryhmän kesto on 4-6 kk ja tapaamisia on noin 16-20 kertaa.

Artikulaatio-akatemia (kunta, kaupunki)

Artikulaatioryhmä on tarkoitettu esikouluikäisille lapsille, joilla on äännevirheitä. Ryhmässä on yhteiset ja yksilölliset tavoitteet. Jakson aikana korjataan äännevirheitä ryhmässä tehtävien harjoitteiden ja kotiharjoitteiden avulla.Ryhmän aikana tehdään suun motoriikan harjoituksia ja tarvittaessa myös kielellisiä testejä.

Ryhmä sisältää vanhempien ohjauksen. Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia. Kokoontumisia on yhteensä 10-20 kertaa.

Lukisieppari (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alkuopetusikäisille (7-9 -vuotiaille) lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita.

Ryhmässä harjoitellaan kielellisiä perustaitoja (fonologiset taidot, nimeäminen, kielellinen muisti) sekä lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja. Samalla ryhmätilanteissa tuetaan lapsen itsetuntoa ja innostetaan oppimaan.

Ryhmän struktuurina on Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus TOTAKU sekä harjoitukset Aikamatkalla-menetelmästä.

Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia tai kaksi neuropsykologia. Kokoontumisia on 40 kertaa vuodessa (sisältäen alkuinfon, lastenryhmän ja vanhempaintapaamiset) sekä 1-2 koulukonsultaatiota.

 

RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄT

Meiltä voi tiedustella mahdollisuutta räätälöidä tilaavan organisaation (esim. kunta, lastensuojeluyksikkö) tarpeisiin sopivia ryhmiä, mikäli ryhmään on tulossa vähintään neljä osallistujaa. Toteutus voi tapahtua joko Hipon tai tilaajan tiloissa. Räätälöityjen ryhmien toteuttamismahdollisuus riippuu tilaushetkellä käytettävissämme olevasta terapeuttiresurssista