Terapiaryhmät Helsinki

Hipon terapiaryhmiin voi tulla sairaanhoitopiirin, vakuutusyhtiön, kunnan/kaupungin tai Kelan maksusitoumuksella. Ryhmän nimen kohdalle on merkitty millä maksusitoumuksilla ryhmään voi hakea.

Kevään 2020 ryhmiin ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoa ryhmistä aluejohtaja Liisa Klenberg, puh. 046 920 5206 tai liisa.klenberg@hippoterapiaklinikka.fi.

Lähetä suojattu sähköposti

Ilmoittautumislomakkeen täydentää terveydenhuollon ammattihenkilö (toimii yhteyshenkilönä), joka on yhdessä hoitavan lääkärin ja vanhempien kanssa arvioinut alustavasti ryhmän sopivan sopivuuden lapselle/nuorelle/aikuiselle.

Ryhmäpaikan saamisesta ilmoitetaan yhteyshenkilölle, jonka jälkeen hoitava taho voi käynnistää maksusitoumusjärjestelyt.

Huomio! 1.1.2019 alkaen Kelan ryhmiä ohjaa 1 terapeutti ja ryhmissä on 2-4 lasta/nuorta, aikuisten ryhmissä 4-5 kuntoutujaa. Kelan ryhmien toteutus tarkentuu Kelan julkaistua uuden palvelukuvauksen vuodelle 2019.

Tiedustelut
Asiakaspalvelu (hinnat, ryhmäpaikat ja maksusitoumusasiat) ma-pe 8.30-16, Asiakaskoordinaattori Minna Wederhorn, puh. 046 920 1537, minna.wederhorn@hippoterapiaklinikka.fi

Sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa aluejohtaja neuropsykologi Liisa Klenberg. Soittopyynnöt sähköpostitse liisa.klenberg@hippoterapiaklinikka.fi

 

ALKANEET, KEVÄT 2020

Sosiaalisten taitojen ryhmä 10-12 v. koululaisille (HUS, kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu lapsille, joilla on vaikeuksia sosiaalisissa tilanteissa ja kaverisuhteissa. Ryhmä soveltuu hyvin lapsille, joilla todettu esim. AS-oireita/piirteitä, sosiaalisen havaitsemisen ja tulkinnan pulmia, joustamattomuutta ja aloitteisuuden vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Ryhmässä harjoitellaan mm. tunteiden tunnistamista, ilmeiden ja ei-kielellisten vihjeiden tulkintaa, toisen näkökulman huomioimista sekä keskustelun aloittamista ja seuraamista. Ryhmää ohjaa kaksi neuropsykologia.

Ryhmäkuntoutuksen kesto on yksi vuosi, yhteensä 40 ryhmäkäyntiä (90 min/käynti, sisältäen lapsen ryhmäkäynnit ja 3 vanhempien ryhmätapaamista). Lisäksi ryhmäkuntoutukseen kuuluu 2 neuvottelua koululla (60 min/käynti) ja tarvittaessa hoitoneuvottelut 2 x 60 min.

Tammikuussa 2020 alkavaa sosiaalisten taitojen ryhmän toinen ohjaaja on Hanna Suominen, toinen ohjaaja ilmoitetaan myöhemmin. Ryhmä kokoontuu perjantaisin klo 9.-10.30.

Sosiaalisten taitojen ryhmäesite (pdf) 

 

ALKANEET, SYKSY 2019

Pragmaattisten kielellisten taitojen ryhmät 7-8 v. (HUS, kunta, kaupunki, kela: vaativa lääkinnallinen kuntoutus)

Ryhmät on suunnattu lapsille, joilla on kielellisiin vaikeuksiin liittyviä kielen käytön tai sosiaalisten taitojen pulmia. Ryhmät voivat toimia esim. jatkokuntoutuksena yksilöllisen puheterapian jälkeen.

Ryhmissä vahvistetaan päivittäisissä tilanteissa tärkeitä keskustelun, kerronnan, kielen vastaanottamisen ja muita kielen käytön taitoja. Ryhmien tavoitteet tarkentuvat osallistujien tarpeiden mukaan.

Ryhmäkuntoutuksen kesto on yksi vuosi, ja se sisältää 40 ryhmäkäyntiä (60 min), joista vähintään kaksi toteutetaan vanhempien ohjauksellisina ryhmätapaamisina, 2 kuntoutujan yksilökäyntiä sekä 2 kouluneuvottelua sekä tarvittaessa muita verkostokäyntejä.

Seuraava ryhmä aloittaa syksyllä 2020.

MUU TARJONTA LAPSILLE JA NUORILLE

Motivaation ja toiminnnohjauksen ryhmämuotoinen kuntoutus – tsemppiryhmä 16-18 vuotiaille (HUS, kunta, kaupunki, Kela: harkinnanvarainen kuntoutus)

Ryhmä on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat tukea omien tavoitteiden selkiyttämiselle, jatkoopintoihin suuntautumiseen tai opintojen eteenpäin viemiseen. Vaikeuksien taustalla voi olla erilaisia oppimisen, tarkkaavuuden tai työskentelytaitojen pulmia. Ryhmään osallistumiseen riittää orastava halu miettiä omia tavoitteita ja vahvistaa opiskelutaitoja!

Ryhmätoiminnan kohteina ovat nuoren omat tavoitteet ja kiinnostuneisuus, opiskelun organisointitaidot sekä vähitellen itsenäistyvä ote opintoihin.

Tapaamisten teemoja ovat mm.
– Oman motivaation herättely
– Vahvuuksien kartoitus
– Tavoitteiden etsiminen, löytäminen ja asettaminen
– Ajankäytön ja tehtävien organisointitaidot
– Välineet, joilla opiskelua ja työskentelyä voi helpottaa

Ryhmäkuntoutuksen kesto on puoli vuotta.
Maksusitoumukset (HUS, kunnat ja kuntayhtymät)
– 20 ryhmäkäyntiä, 90 min/käynti (18 nuoren ryhmäkäyntiä ja kaksi vanhempien ryhmätapaamista)
– Tarvittaessa hoitoneuvottelu 60 min
– Hippo Terapiaklinikan sopimushinta

Kelan harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus
– Lääkärinlausuntoon tieto: ”Kuntoutus suositellaan toteutettavaksi ryhmämuotoisena”
– Käynnit yhteensä 40 x 45min, toteutus kaksoiskäynteinä 2x45min kerralla
– Kelan korvaus 84,10e/kaksoiskäynti, omavastuu 55,90e
– Nuorelle voidaan hakea Kelan kuntoutusrahaa

Motivaation ja toiminnnohjauksen ryhmäesite (pdf) 

Motivaation ja toiminnnohjauksen ryhmäesite nuorelle (pdf) 

Kielellisten perustaitojen ryhmä (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille (4–6 -vuotiaat) tai kouluikäisille (7-9 –vuotiaat) lapsille, jotka hyötyvät puhetta tukevista kommunikointikeinoista puheilmaisun ja puheen ymmärtämisen tukena. Ryhmässä käytetään tukiviittomia ja monipuolista kuvakommunikaatiota. Osallistujilla ei tarvitse olla ennalta kokemusta puhetta tukevien keinojen käytöstä.

Ryhmässä vahvistetaan leikin keinoin fonologisia taitoja, nimeämistä, käsitteitä, kerrontaa ja puheen ymmärtämistä. Samalla harjaannutetaan hieno- ja karkeamotorisia taitoja nivottuna kielellisiin harjoituksiin.

Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia. Kokoontumisia on yhteensä 45 kertaa vuodessa sisältäen info-tapaamisen, lastenryhmän ja vanhempien tapaamiset.

Eväitä arkeen – afasiaryhmä (kunta, kaupunki)

Ryhmä on suunnattu afaattisille henkilöille, joiden kommunikaatiohäiriö hankaloittaa vuorovaikutusta ja mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sosiaaliseen elämään.

Kahden puheterapeutin ohjaamassa ryhmässä harjaannutetaan keskustelutaitoja opettelemalla erilaisia puheilmaisua ja puheen ymmärtämistä tukevia keinoja. Ryhmätapaamisissa harjoitellaan kommunikaatiokeinoja, joita sovelletaan yhteisessä kahvipöytä keskustelussa. Käsiteltävät aihepiirit valikoituvat osallistujien toiveiden ja tarpeiden perusteella.

Kommunikointitaitojen vahvistamisella tähdätään kuntoutujan itsenäisyyden tukemiseen, sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja elämänlaadun kohenemiseen. Ryhmäkuntoutus tarjoaa vertaistukea sekä afaattisille henkilöille että heidän perheelleen ja läheisilleen.
Ryhmän jokaiselle jäsenelle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet yhdessä kuntoutujan ja läheisten kanssa.

Ryhmä kokoontuu 40 kertaa vuodessa sisältäen info-tapaamisen, ryhmätapaamiset ja perheen/läheisten vertaistukiryhmät.

Tanssi-liiketerapiaryhmä lapsille (kunta, kaupunki)

Tanssi-liiketerapeutin (MA, Dance Movement Psychotherapist) koulutuksen saaneen fysioterapeutin ohjaamassa ryhmässä tuetaan lasten tunteiden tunnistamista ja itseilmaisua luovien menetelmien kautta. Ryhmässä luodaan onnistumisen kokemuksia yhdessä toimien.

Ryhmä on suunniteltu erityisesti lapsille, jotka tarvitsevat tukea vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, kaipaavat vahvistusta tunnetaidoissa ja joilla on psykosomaattisia oireita

Ryhmiä järjestetään sekä alle kouluikäisille lapsille että koululaisille. Ryhmän kesto on 4-6 kk ja tapaamisia on noin 16-20 kertaa.

Artikulaatio-akatemia (kunta, kaupunki)

Artikulaatioryhmä on tarkoitettu esikouluikäisille lapsille, joilla on äännevirheitä. Ryhmässä on yhteiset ja yksilölliset tavoitteet. Jakson aikana korjataan äännevirheitä ryhmässä tehtävien harjoitteiden ja kotiharjoitteiden avulla.Ryhmän aikana tehdään suun motoriikan harjoituksia ja tarvittaessa myös kielellisiä testejä.

Ryhmä sisältää vanhempien ohjauksen. Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia. Kokoontumisia on yhteensä 10-20 kertaa.

Lukisieppari (kunta, kaupunki)

Ryhmä on tarkoitettu alkuopetusikäisille (7-9 -vuotiaille) lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon haasteita.

Ryhmässä harjoitellaan kielellisiä perustaitoja (fonologiset taidot, nimeäminen, kielellinen muisti) sekä lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja. Samalla ryhmätilanteissa tuetaan lapsen itsetuntoa ja innostetaan oppimaan.

Ryhmän struktuurina on Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus TOTAKU sekä harjoitukset Aikamatkalla-menetelmästä.

Ryhmää ohjaa kaksi puheterapeuttia tai kaksi neuropsykologia. Kokoontumisia on 40 kertaa vuodessa (sisältäen alkuinfon, lastenryhmän ja vanhempaintapaamiset) sekä 1-2 koulukonsultaatiota.

 

RÄÄTÄLÖIDYT RYHMÄT

Meiltä voi tiedustella mahdollisuutta räätälöidä tilaavan organisaation (esim. kunta, lastensuojeluyksikkö) tarpeisiin sopivia ryhmiä, mikäli ryhmään on tulossa vähintään neljä osallistujaa. Toteutus voi tapahtua joko Hipon tai tilaajan tiloissa. Räätälöityjen ryhmien toteuttamismahdollisuus riippuu tilaushetkellä käytettävissämme olevasta terapeuttiresurssista