Puheterapia

Voit varata ajan puheterapiaan asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun. Voit myös soittaa suoraan puheterapeuteille tai laittaa heille sähköpostia. Katso puheterapeuttien yhteystiedot kaupungeittain.

Jyväskylän puheterapeutit Tampereen puheterapeutit Turun puheterapeutit Helsingin puheterapeutit Kuopion puheterapeutit Oulun puheterapeutit Mikkelin puheterapeutit

Mitä on puheterapia?

Puheterapia on kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on auttaa puhe- tai kielihäiriöistä lasta tai aikuista. Asiakkaan haasteet voivat ilmetä kielellisissä taidoissa, puheessa, äänessä, nielemisessä, kuulossa, lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Häiriöt voivat olla synnynnäisiä tai aiheutua myöhemmästä vammasta tai sairaudesta. Puheterapia on puheen tuottamisen ja ymmärtämisen kehittämistä ja käsitteiden selkiyttämistä. Sen tavoitteena on parantaa kommunikaatio- ja toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä. Hipon puheterapeutit kuntouttavat kaikenikäisiä asiakkaita, palveluiden saatavuus ikäryhmittäin voi vaihdella eri aluekeskusten välillä. Kuntoutus tapahtuu pääasiassa asiakkaiden arkiympäristössä, kuten päiväkodissa, koulussa tai kotona. Kuntoutus toteutuu joko yksilö-, ryhmä- tai monimuotokuntoutuksena ja siihen sisältyy lähiympäristön ohjausta.

Puheterapiapalvelut Hippo Terapiaklinikalla:

 • tutkimukset
 • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytön ohjaus
 • ohjaus ja kuntoutus mm. seuraavissa:
 • vuorovaikutus- ja kontaktivaikeudet
 • epäselvä puhe ja artikulaatiovirheet
 • viivästynyt puheen- tai kielenkehitys
 • kielellinen erityisvaikeus, dyspraksia
 • kehitysvamma
 • änkytys
 • äänihäiriöt
 • nielemisvaikeudet
 • afasia
 • parkinson
 • lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet

Puheterapian menetelmät

Puheterapiassa tärkeää on asiakkaan ja puheterapeutin välinen hyvä vuorovaikutussuhde. Monissa puheeseen liittyvissä häiriöissä terapia on pitkäaikaista ja terapiakertoja on usein viikoittain. Terapian kesto ja määrät ovat yksilöllisiä asiakkaan haasteiden mukaisesti. Terapiajakson alussa tehdään asiakkaalle yksilöllinen terapiasuunnitelma, joka perustuu puheterapeuttiseen tutkimukseen tai arvioon. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet, keinot sekä miten kuntoutuksen vaikuttavuutta seurataan. Puheterapiassa keskeistä on myös yhteistyö asiakkaan lähiympäristön kanssa. Puheterapeutin käyttämät menetelmät riippuvat asiakkaan tilanteesta ja kuntoutustarpeesta. Mikäli asiakas ei kykene kunnolla kommunikoimaan puheen avulla, tutustuttaa terapeutti hänet puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin ja apuvälineisiin, kuten (tuki)viittomiin, esine- tai kuvakommunikaatioon. Nykyisin turvaudutaan myös paljon teknisiin apuvälineisiin kuten tietokoneisiin ja Ipadiin. Terapian harjoitteet ja käytännöt vaihtelevat asiakkaan iän sekä puheen- ja kielenkehityksen tilan, viivästymien ja poikkeavuuksien mukaan.

Puheterapia-arvio

Puheterapia tarpeen arviointi on yleensä 1-3 kerran arviointijakso, jonka aikana haastattelun, havainnoinnin ja erilaisten testien avulla pyritään luomaan kuva asiakkaan puheesta, kielellisistä taidoista sekä kommunikointi kyvystä ja sen vaikutuksesta arjessa selviytymiseen. Arviointijakson jälkeen puheterapeutti kirjoittaa yhteenvedon, jossa arvioidaan asiakkaan terapian tarve. Lue lisää puheterapia-arviosta.

Kuka voi antaa puheterapiaa?

Puheterapiaa voi antaa henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta (FM, logopedian koulutusohjelma) ja oikeus käyttää Valviran myöntämää puheterapeutti-ammattinimikettä. Puheterapeutti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hoitopolku

Puheterapiaan voi saada Kelan, sairaanhoitopiirin tai oman kaupungin/kunnan maksusitoumuksen. Hoitava lääkäri arvioi kuntoutustarpeen, jonka jälkeen maksusitoumusta voidaan hakea. Maksusitoumus edellyttää, että puheterapia lukee asiakkaan kuntoutussuunnitelmassa. Terapiaan voi hakeutua myös yksityisesti tai vakuutuksen kautta. Kuntoutuspaikkojen tilannetta voi tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen avulla.

Lue lisää Kelan sivuilta  miten haet kuntoutukseen.

Hipon puheterapiapalvelut ovat saatavilla myös nettiterapiana.  Lue lisää nettiterapiasta!