Neuropsykologinen kuntoutus

Voit varata ajan neuropsykologiseen kuntoutukseen tai tutkimukseen asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun. Voit myös soittaa suoraan neuropsykologeille tai laittaa heille sähköpostia. Katso neuropsykologien yhteystiedot kaupungeittain.

Jyväskylän neuropsykologit Tampereen neuropsykologit Turun neuropsykologit Helsingin neuropsykologit Kuopion neuropsykologit Oulun neuropsykologit

Mitä on neuropsykologinen kuntoutus?

Hipon neuropsykologit työskentelevät kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten kehitykseen, oppimiseen ja toimintakykyyn liittyvien haasteiden asiantuntijoina. Myös aikuisiän työssä jaksamisen ja kuormittumisen vaikeudet kuuluvat neuropsykologien osaamiseen. Neuropsykologinen kuntoutus on kuntoutusmuoto, jossa sovelletaan aivojen kehittymiseen ja toimintaan liittyvää tietoa asiakkaan toimintakyvyn vahvistamiseen ja tukemiseen. Toimintakyvyn vaikeudet voivat liittyä monenlaisiin kehityksen ja oppimisen vaikeuksiin sekä  keskushermoston sairauksiin ja vammoihin. Neuropsykologiseen kuntoutukseen tullaan esimerkiksi kielellisten taitojen, hahmottamisen tai keskittymisen vaikeuksien vuoksi. Oppimisen vaikeudet voivat näkyä lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan vaikeutena tai yleisemmin keskittymiskyvyn ja työskentelytaitojen vaikeutena. Neuropsykologiseen kuntoutukseen tullaan usein myös neuropsykiatristen vaikeuksien kuten ADHD:n, sosiaalisen vuorovaikutuksen, autismikirjon tai tic-oireiluun liittyvien huolien vuoksi. Myös aivovamman jälkitilaan liittyvät toiminta- ja oppimiskyvyn vaikeudet kuuluvat neuropsykologisen kuntoutuksen piiriin. Hipon neuropsykologit työskentelevät lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, ja tekevät sekä neuropsykologisia tutkimuksia että kuntoutusta ja ohjausta. He antavat myös työnohjausta ja koulutusta terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisille. Palveluiden saatavuus ikäryhmittäin vaihtelee eri aluekeskusten välillä.

Neuropsykologin palvelut Hippo Terapiaklinikalla:

 • neuropsykologiset tutkimukset
 • neuropsykologinen yksilö- ja ryhmäkuntoutus
 • vanhempainohjaus
 • oppimisvaikeudet, opiskelustrategiat
 • kielelliset vaikeudet ja hahmottamisen vaikeudet
 • neuropsykiatriset häiriöt
 • tarkkaavuusongelmat,  ADHD
 • opiskelu- ja työuupumus
 • konsultaatiot ja työnohjaus terveys- ja sosiaalitoimeen

Hipon neuropsykologit tarjoavat tukea nuoren oppimiseen ja jaksamiseen. Heillä on kokemusta toisen asteen ja erityisesti lukion opiskelun tukemisesta:

 • neuropsykologin tutkimukset oppimiseen vaikuttavien perustaitojen vaikeuksista ja vahvuuksista
 • luki-tutkimukset
 • lausunnot lukiota ja ylioppilastutkintolautakuntaa varten
 • opiskelutekniikoiden ohjanta
 • psykologin tukikeskustelut opiskelun tai elämäntilanteiden haasteisiin liittyen
 • neuropsykologinen kuntoutus opiskelukyvyn parantamiseksi (KELA harkinnanvarainen kuntoutus). Kuntoutuksesta voi saada apua ja tukea esimerkiksi kehityksellisiin häiriöihin liittyvään luki- ja/tai matematiikan vaikeuksiin, kielellisiin vaikeuksiin ja hahmotushäiriöihin, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksiin(ADHD), monimuotooisiin kehityksellisiin häiriöihin tai aivovaurioihin ja muihin keskushermostoon vaikuttaviin sairauksiin.

Neuropsykologisen kuntoutuksen menetelmät

Neuropsykologisessa kuntoutuksessa voidaan käyttää monia erilaisia menetelmiä, esimerkiksi kognitiivisia harjoitteita (mm. muisti-, hahmottamis- ja päättelytehtävät), neuropsykoterapeuttisia keskusteluja, kotiharjoitteita ja arjen toiminta tilanteiden simulointeja vastaanotolla. Käytössä on myös tietokoneavusteisia menetelmiä. Kuntoutuksella pyritään toimintakyvyssä ilmenevien vaikeuksien korjaamiseen tai kompensoivien toimintamallien oppimiseen. Silloin, kun toimintakyvyn heikentynyttä osa-aluetta ei voida korjata tai kompensoida, asiakasta tuetaan sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen.

Mitä neuropsykologisessa tutkimuksissa arvioidaan?

Neuropsykologiseen tutkimukseen hakeudutaan oppimisen tai kehityksen vaikeuksien selvittelyä varten, tai kun halutaan tietoa käyttäytymisen ja sosiaalisen toiminnan vaikeuksiin vaikuttavista tekijöistä. Lapsella tai nuorella voi olla esimerkiksi lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan tai keskittymisen oppimisvaikeuksia koulussa. Neuropsykologisia tutkimuksia tarvitaan usein neuropsykiatristen häiriöiden selvittelyssä, kun lapsella tai nuorella on käyttäytymisen säätelyn tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia (esim. ADHD, tic-oireilu, autismikirjo).  Neuropsykologin tutkimuksia tehdään tyypillisesti myös aivovammojen, aivokasvainten, liikuntavamman tai epilepsian aiheuttamien muutosten arvioimiseksi. Tutkimusten avulla voidaan myös seurata kehityksen etenemistä sekä kuntoutuksen tai muiden tukitoimien vaikutusta lapsen tai nuoren toimintakykyyn.

Neuropsykologiseen tutkimukseen sisältyy perheen haastattelu, tehtävä työskentely lapsen ja nuoren kanssa sekä yhteinen palautekeskustelu perheen kanssa. Tutkimuskokonaisuus ja käytettävät neuropsykologiset testit suunnitellaan aina yksilöllisesti juuri lapsen tai nuoren tilanteeseen soveltuvaksi. Neuropsykologisesta tutkimuksesta tehdään aina kirjallinen lausunto. Neuropsykologi voi myös tarvittaessa osallistua yhteisneuvotteluun koulussa tai päivähoidossa. Koulu- ja päiväkoti neuvotteluissa suunnitellaan tukitoimia, joilla lapsen tai nuoren oppimista ja kehitystä voidaan tukea arjen tilanteissa. Neuropsykologiseen tutkimukseen voi hakeutua lääkärin lähetteellä tai ottamalla suoraan yhteyttä Hipon asiakaspalveluun.

Kuka voi antaa neuropsykologista kuntoutusta tai tehdä tutkimuksia?

Neuropsykologista kuntoutusta voivat antaa neuropsykologian erikoispsykologit, Kelan erityistason tai vaativan erityistason kuntouttaja pätevyyden saaneet psykologit sekä neuropsykologiaan erikoistuvat psykologit. Neuropsykologi työskentelee  tiedonkäsittelyyn (kognitiivinen toiminta), oppimiseen, käyttäytymiseen ja kehitykseen liittyvien kysymysten parissa. Neuropsykologilla on psykologin tutkinto, ja sen lisäksi hän on suorittanut neuropsykologian alan erikoispsykologikoulutuksen. Neuropsykologi on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hoitopolku

Neuropsykologiseen kuntoutukseen voi saada erikoissairaanhoidon tai kunnan maksusitoumuksen. Kelan kautta voi saada maksusitoumuksen vaativaan neuropsykologiseen kuntoutukseen tai harkinnanvaraiseen neuropsykologiseen kuntoutukseen (yli 16-vuotiaat). Hoitava lääkäri arvioi kuntoutuksen tarpeen, jonka jälkeen maksusitoumusta voidaan hakea esimerkiksi Kelasta, sairaanhoitopiiriltä tai omasta kaupungista/kunnasta. Maksusitoumus edellyttää, että neuropsykologinen kuntoutus mainitaan kuntoutussuunnitelmassa. Kuntoutukseen tai tutkimukseen voi hakeutua myös yksityisesti. Kuntoutuspaikkojen tilannetta voit tiedustella ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen avulla.

Lue lisää Kelan sivuilta, miten haet kuntoutukseen.