Monimuotokuntoutus

Hipon ryhmien kuvaukset ja ilmoittautumisohjeet löytyvät eri aluekeskusten terapiaryhmien alta. Voit hakea monimuotokuntoutukseen toimipaikkakohtaisella sähköisellä hakukaavakkeella. Lisätietoja ryhmistä saat asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun. Tutustu ryhmiimme ja ilmoittaudu mukaan!

 

Mitä on monimuotokuntoutus?

Monimuotokuntoutus on moniammatillista ryhmäkuntoutusta (monimuotoryhmäterapiaa), jossa ryhmää ohjaavat kaksi eri alan asiantuntijaa. Ryhmän ohjaajina voivat toimia esimerkiksi neuropsykologi, psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti, musiikkiterapeutti tai psykoterapeutti.  Monimuotokuntoutus yhdistää ryhmäkuntoutuksen hyödyt sekä eri moniammatillisen eri terapiamuotojen yhteistyön. Monimuotoryhmäterapiassa kaksi eri terapiamuodon terapeuttia toteuttavat ryhmää yhdessä ja ryhmässä huomioidaan sekä kuntoutujan yksilölliset tavoitteet ja ryhmän yhteiset tavoitteet.  Ryhmän toiminnassa hyödynnetään vertaistukea ja ryhmä auttaa vahvistamaan kuntoutujien vuorovaikutustaitoja sekä sosiaalisia taitoja. Monimuotoryhmäterapia antaa kuntoutujille valmiuksia arkielämän taitojen parantamiseen. Monimuotoryhmäterapian kuntoutujat tarvitsevat tukea ja harjoitusta samankaltaisiin asioihin. Kuntoutujien tulee olla toimintakyvyltään ja sosiaalisilta taidoiltaan samantasoisia, jotta kuntoutus on tehokasta ja vaikuttavaa. Ryhmässä on yleensä 4-6 kuntoutujaa. Yksi terapiakerta kestää yleensä 60-90 minuuttia ja terapiakertojen määrä perustuu ryhmäprosessin takenteena käytettäviin kuntoutusmenetelmiin ja -ohjelmiin. Monimuotoryhmäterapiassa maksusitoimus voi olla esimerkiksi puoleksi vuodeksi (20 kertaa/syksy ja 25 kertaa/kevät) tai koko vuodeksi esimerkiksi 45 kertaa/vuosi.  Ryhmien kokoamisesta vastaavat ryhmiä ohjaavat terapeutit/ ryhmäkuntoutuksen työryhmä.

Monimuotokuntoutus Hippo Terapiaklinikalla ja miten monimuotokuntoutus auttaa?

Hipon palveluihin kuuluvat sekä monimuotokuntoutus ja ryhmäkuntoutus. Ryhmien tarjonta vaihtelee vuosittain ja aluekeskusten välillä. Ajankohtaista tietoa meneillään olevista ryhmistä, alkavista ryhmistä sekä ryhmiin hakemisen ajankohdasta voi tiedustella oman kaupungin aluekeskuksen asiakaspalvelusta.

Monimuotokuntoutuksen tarkoitus on vahvistaa kuntoutujan toimintakykyä ja tukea itsenäistä arjessa selviytymistä. Sen tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi toiminnanohjaukseen ja tarkkaavaisuuteen, kielellisiin häiriöihin tai tunnesäätelyyn ja sosiaalisiin taitoihin.  Tavoitteena on myös tukea kuntoutujien yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista sekä ryhmän yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Ryhmien kuntoutustavoitteet kootaan kuntoutujien kuntoutussuunnitelmien pohjalta.

Monimuotokuntoutus menetelmät?

Monimuotokuntoutuksessa sovelletaan erilaisia kuntoutusmenetelmiä kuntoutujien ongelmista riippuen, esimerkiksi yleisiä  teoreettisia viitekehyksiä ovat TOTAKU- ja SOTAKU-kuntoutusmenetelmät, Askeleittain sosiaalisten taitojen tunnesäätelyohjelma sekä kognitiivinen käyttäytymisteoria (KKT). Ryhmien toimintaan sisältyy aloitus-, toiminta-, ja päätösvaihe. Terapiakertojen välissä kuntoutujille voidaan antaa erilaisia tehtäviä kotiin, joiden avulla voidaan harjoittaa yhdessä opittuja taitoja omassa arjessa.  Ohjaavat terapeutit arvioivat ryhmien toimintaa monimuotokuntoutuksen edetessä suhteessa ryhmien tavoitteisiin.

Palvelut eri ikäisille

Monimuotokuntoutusta voidaan hyödyntää sekä lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutuksessa. Ryhmät pyritään muodostamaan mahdollisimman yhtenäisiksi kuntoutustavoitteen, kognitiivisen tason ja ikärakenteen mukaan.  Lasten- ja nuorten monimuotoryhmäterapian ohessa toimii tiiviisti vanhempien ohjausryhmät yleensä noin kerran kuussa, joissa vanhemmat saavat vertaistukea ja ohjausta oman lapsen/nuoren kehityksen tukemiseen. Vanhempien ja aikuisten kuntoutujien ryhmien toimintaan voi osallistua ohjaavien terapeuttien lisäksi myös psykiatrian/neurologian erikoislääkäri. Lääkärin konsultaatio aikana voi keskustella mieltä askarruttavista asioista sekä saada tietoa esimerkiksi lääkitykseen liittyvistä asioista.

Kuka voi antaa monimuotokuntoutusta?

Monimuotokuntoutusta antavien terapeuttien pätevyysvaatimukset ovat samat kuin yksilöterapiaa toteuttavilla terapeuteilla. Terapeutin tulee olla Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö. Hippo Terapiaklinikan monumuotoryhmäterapiassa terapiapareina toimivat esimerkiksi puheterapeutti/neuropsykologi tai psykologi, puheterapeutti/toimintaterapeutti, puheterapeutti/musiikkiterapeutti, puheterapeutti/psykoterapeutti,  toimintaterapeutti/musiikkiterapeutti, toimintaterapeutti/neuropsykologi tai psykologi, neuropsykologi/psykologi.

Hoitopolku – miten palveluun pääsee?

Monimuotoryhmäkuntoutukseen tarvitaan maksusitoumus. Mikäli hoitava lääkäri arvioi, että monimuotoryhmäkuntoutus olisi sopiva kuntoutusmuoto, maksusitoumusta voidaan hakea esimerkiksi sairaanhoitopiiriltä tai omasta kaupungista/kunnasta. Tämä edellyttää, että monimuotoryhmäkuntoutus mainitaan kuntoutussuunnitelmassa ryhmän ohjaajapari-nimikkeellä varustettuna, esimerkiksi. neuropsykologi+toimintaterapeutti.