Fysioterapia

Voit varata ajan fysioterapiaan asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Ota yhteyttä aluekeskustemme asiakaspalveluun. Voit myös soittaa suoraan fysioaterapeuteille tai laittaa heille sähköpostia. Katso fysioterapeuttien yhteystiedot kaupungeittain.

Jyväskylän fysioterapeutit Turun fysioterapeutit Kuopion fysioterapeutit Helsingin fysioterapeutit

Mitä on fysioterapia?

Fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toiminta- ja työkykyä. Erityisiin osaamisalueisiin kuuluvat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Fysioterapian avulla on tarkoitus on turvata asiakkaan toimintakykyä ja selviytymistaitoja asiakkaan omassa elinympäristössä. Fysioterapia soveltuu sekä yksilöille, että ryhmille tilanteissa, joissa liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta. Fysioterapia edistää yksilön aktiivista osallistumista yhteiskunnassa kehittämällä, ylläpitämällä ja palauttamalla tämän terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan. Fysioterapiapalveluja tarjotaan kaikilla terveyden ja hyvinvoinnin alueilla, kuten terveyden edistämisessä, ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa huomioiden fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Hipon fysioterapeutit kuntouttavat kaiken ikäisiä asiakkaita laadukkaasti, yksilöllisesti sekä ohjaavat monipuolisia kuntoutusryhmiä.

Fysioterapia menetelmät

Fysioterapiaan kuuluu asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa ohjaus- ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian. Fysioterapiassa huomioidaan asiakkaan toimintaympäristö ja sen rajoitteet ja etsitään edellytyksiä asiakkaan aktiivisen osallistumisen parantamiseksi.

Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta
Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta on asiakkaiden, ryhmien, yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintakykyä ja terveyttä edistävää toimintaa erilaisin manuaalisin, verbaalisin, digitaalisin ym. ohjaus- ja neuvontamenetelmin. Fysioterapeuttiseen ohjaukseen kuuluu asiakkaan ohjauksen lisäksi lähipiirin ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä eri sidosryhmien ohjaus. Lähiomaisten tai muiden ammattiryhmien ohjaus voi olla asiakkaan toimintakykyä tukevaa tai työhön ja työelämän liittyvää ergonomista ohjausta. Fysioterapeuttisessa ohjauksessa asiakasta, asiakasryhmiä ja yhteisöjä tuetaan suuntaamaan voimavaransa yhdessä asetettujen fysioterapian tavoitteiden saavuttamiseksi etsien yhdessä vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Fysioterapeutti tukee ohjauksellaan asiakasta suuntaamaan voimavaransa yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteiden saavuttamisen kautta fysioterapiaprosessissa tavoitellaan asiakkaan pysyvää toimintakyvyn muutosta, oppimistulosta, joka edellyttää asiakkaalta harjoittelu- ja työskentelymotivaatiota. Tässä prosessissa fysioterapeutti tukee asiakkaan motivaatiota käyttäen ohjauksessaan näyttöön perustuvaa tietoa. Oleellisena tekijänä motivoitumisen tukemisessa on asiakkaan merkitysmaailman ymmärtäminen sekä terapian tavoitteiden ja toteutuksen rakentaminen realistiseksi ja mielekkääksi yhdessä asiakkaan kanssa.

Fysioterapeuttisen ohjauksen keinoin vaikutetaan asiakkaan liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn laatuun, jolloin terveyttä ja toimintakykyä edistävien muutosten ytimessä on motorinen oppiminen. Motorisen oppimisen tutkimustiedon mukaan oppimistulosten saavuttamisessa on oleellista asiakkaan motoriseen oppimiseen liittyvä aktiivinen, myös kognitiivinen prosessointi. Asiakkaan motoriseen oppimiseen tähtäävässä harjoittelussa fysioterapeutti pyrkii vaikuttamaan asiakkaan hermostoon, muistiin ja huomion suuntaamiseen. Fysioterapeutti tukee motorisen oppimisen ja kognitiivisen prosessoinnin yhteyttä. Tämä tarkoittaa konkreettisessa ohjaustyössä erilaisten mallintamiskeinojen ( visuaalinen, auditiivinen ja manuaalinen) sekä palauttelajien (knowledge of performance, knowledge of results) soveltamista oppimisen ja ohjaamisen eri vaiheissa eri tavoin. Mahdollisimman hyvän toimintakyvyn oppimistuloksen saavuttamiseksi fysioterapeutti ymmärtää, miten asiakkaan fyysis-psyykkis-kognitiivinen kokonaisuus on sidoksissa asiakkaan elinympäristöön. Näyttöön perustuva fysioterapeuttinen ohjaaminen integroi terapeuttisen harjoittelun tiiviisti asiakkaan suorituksiin, itsearviointiin ja yhteisöön osallistumiseen hänen elinympäristössään. Ohjauksella tuetaan asiakkaan toimijuutta. Näyttöön perustuvalla ohjaamisella fysioterapeutti tukee asiakasta saavuttamaan yhdessä asetetut tavoitteet ja fysioterapian vaikuttavuus paranee.

Terapeuttinen harjoittelu
Terapeuttinen harjoittelu on tutkittuun tietoon, näyttöön perustuvaa aktiivisten ja toiminnallisten harjoitusten käyttöä, jonka tarkoituksena on palauttaa elinjärjestelmien toiminta normaaliksi sairauden tai vammaan jälkeen tai ylläpitää toimintakyky riittävällä tasolla. Sitä käytetään myös sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisyssä sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä että parantamisessa.

Terapeuttinen harjoittelu perustuu aktiivisiin ja toiminnallisiin sekä kuormittavuudeltaan tai vaikeusasteeltaan progressiivisesti eteneviin menetelmiin. Harjoittelu vaikuttaa sekä paikallisesti että yleisesti mm. hermoston, sydän- ja verenkiertoelimistön, tuki-ja liikuntaelimistön toimintaan ja koettuun terveyteen sekä toimintakykyyn. Terapeuttinen harjoittelu voi kohdistua hyvin paikallisesti esimerkiksi tiettyihin lihaksiin tai niveliin tai se voi olla yleistä, kuormittavaa harjoittelua yleiskunnon tai toimintakyvyn parantamiseksi. Terapeuttisessa harjoittelussa on olennaista, että harjoitteluohjelman vaikutuksia arvioidaan säännöllisesti ja ohjelman vaativuus etenee progressiivis
esti. Terapeuttista harjoittelua voidaan toteuttaa yksilömuotoisena tai ryhmässä.

Terapeuttisen harjoittelun vaikutukset ja tuloksellisuus ovat yksilöllisiä. Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet ja ohjelma, jossa huomioidaan sekä terapeuttisen harjoittelun annos suhteessa henkilön maksimaaliseen suorituskykyyn että terapeuttisen harjoittelun suhde työssä kuormittumiseen tai muuhun vapaa-ajan kuormittumiseen.

Manuaalinen ja fysikaalinen terapia
Manuaalinen terapia on tutkittuun tietoon, näyttöön ja erityisesti kliiniseen kokemukseen perustuvaa terapiaa, jonka tarkoituksena on palauttaa lihas-, hermo-, fascia- ja/tai nivelrakenteiden toiminta optimaaliseksi kivun, alentuneen nivelliikkuvuuten tai heikentyneen liikkeen hallinnan vuoksi . Manuaalista terapiaa voidaan käyttää myös sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisyssä sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä että parantamisessa. Manuaalinen terapia on käsillä tehtävää asiakkaan fyysisen toimintakyvyn arviointia, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimista ja terapiaa. Manuaalisen terapian lähtökohtana on asiakkaan virheellisten kuormitustekijöiden korjaaminen erilaisilla manuaalisilla menetelmillä. Manuaalisen terapian vaikutukset ja tuloksellisuus ovat yksilöllisiä. Manuaalisessa terapiassa käytetään myös asiakkaan liikkeen ja liikkumisen ohjaamista manuaalisesti virheellisten kuormitustekijöiden välttämiseksi. Terapiamuotoina käytetään erilaisia manuaalisia menetelmiä, terapeuttista harjoittelua sekä tukevia tai ohjaavia teippauksia.

Fysikaalinen terapia on fysioterapiassa käytettävä menetelmä, mikä perustuu tutkittuun tietoon ja kliiniseen kokemukseen. Fysikaalista terapiaa käytetään kivun lievitykseen, erilaisten kudosten paranemisprosessien tukemiseen sekä lihasten aktivaation ja venyvyyden edistämiseen osana kokonaisvaltaista fysioterapiaa. Fysikaalista terapiaa käytetään myös esim. ennen manuaalista terapiaa, jolloin fysioterapeutin työskentely on vaikuttavampaa. Fysikaalista terapiaa voidaan myös käyttää yksittäisenä terapiamenetelmänä. Fysikaalisia terapiamuotoja ovat erilaiset lämpö- ja kylmähoidot sekä sähkökipuhoidot. Fysikaalisen terapian avulla voidaan myös tukea lihasten aktivoitumista tai inhiboitumista. Joitakin fysikaalisen terapian keinoja kuten TENS ja kylmäpakkaus, asiakas voi ohjauksen jälkeen käyttää itsenäisesti kotona itsenäisen harjoittelun tukena.

Kuka voi antaa fysioterapiaa?

Fysioterapiaa antaa henkilö, jolla on fysioterapeutin(AMK), lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinto ja oikeus käyttää Valviran myöntämää fysioterapeutti ammattinimikettä. Fysioterapeutti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hoitopolku

Fysioterapiaan voi saada Kelan, sairaanhoitopiirin tai oman kaupungin/kunnan maksusitoumuksen. Hoitava lääkäri arvioi kuntoutuksen tarpeen, jonka jälkeen maksusitoumusta voidaan hakea. Fysioterapiaan voi hakeutua myös yksityisesti ilman lähetettä tai vakuutuksen kautta. Kuntoutuspaikkojen tilannetta voi tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen kautta.

Lue lisää Kelan sivuilta  miten haet kuntoutukseen.